IN DOKKUM WURDT DOKKUMERS SPROKEN

Ut Genoatskap

foar ut gebrúk fan ut Dokkumers

Ut Nederlâns is de offisjele taal van Nederlân. Ut Fries is erkend as tweede rykstaal in de Provînsje Fryslân en wurdt beskermd folgens de delen II en III fan ut ‘Europees Handvest voor Minderheidstalen’. Dêrnaast binne fan de regionale fariëteiten ut Nedersaksisch en ut Limburgs erkend as regionale taal folgens deel II fan dat Handvest.

De Fryske Akademy het in opdracht fan de Taalunie ondersoek deen naar de taalkunduge posysje en ut funksjonearen fan sunoemde kontaktfariëteiten in Frysland, wêronder ut Dokkumers.

Ut Dokkumer Stadsfrys is in de 16e ieuw ontstaan út ut kontakt tussen ut Fries en ut Nederlâns. Disse kontakttalen wurdden – en wurde – faak brúkt in de dagelukse omgang. Se behoare tot oans kultuerhistoaryske erfgoëd en binne fan groat belang foar de wetenskap en ut bestudearen fan oanze geskiedenis in de toekomst. Dêrom wille wij de spreektaal fan ut Dokkumers su feul moogluk brúke en fastlêge nou’t ut nòg kin.

Disse website is een inisjatyf van Ut Genoatskap foar ut gebrúk fan ut Dokkumers en is moogluk maakt met hulp fan de Gemeente Noardeast-Fryslân.

DEURSTIKKER
“Praat hier mar Dòkkumers”

Woanstou in Dòkkum en wistou ok graag merke late dat der bij dij thús wel Dòkkumers praat wurde kin? Bestel dan hier oanze gratus deurstikker.
Even dyn adres opgeve en wij sòrge datst’ um in ’e brievebus fynst.

Kontakt

Dou kinst kontakt met oans opnimme over (ut gebrúk fan) ut Dokkumers.

Misskyn kinne wij dij helpe, misskyn hestou wat foar oans.

Stuur oans un bericht en wij probeare om su gauw moogluk te reageren.

UN DOKKUMER WOARDEBOEK?

Wy kinne ‘metlifte’ met ut projekt fan ut Franeker Woardeboek, wêr’t Wim Aalbers en syn ‘Genoatskap foar ut Behoud fan ut Franekers’ al un paar jaar met doënde binne! Fan al hun werk en inset kinne wij gebrúk make doar hur woardelysten sumar over te nimmen en an te passen naar ut Dokkumers. Op disse wize probeare wij ut Stads en ut Dokkumers fast te lêgen.

METKIKERS of METLEZERS kinne hier inlogge.

AKSY GEEFT REAKSY!

Doar in ut Dokkumers te praten of selfs (probeare) te skriven, kin ut weze dat mênsen ok in ut Dokkumers reagere. Dat is presys wat wij graag wille: aksy geeft nameluk reaksy!

Steun oans!

Un web-side en oans werk kost geld: deur un kleine fergoëding over te maken, magge jou skaamteloas teksten en ynformaasje fan oans side kopieare en brúke. Maakst niks over dan kin dat ok fanself, mar must dy wel skame…

Nim kontakt met oans op fia ut kontaktformulier; dan stuere wij un banknummer foar un kleine bijdrage om disse web-side in de lucht te houwen.