Achternaam / voornaam beroep / staat bijnaam adres bisonderheden
Aalsma Wiebren annimmer Blauwe Wiebren / Wiebren Wachje Vleesmarkt
Adema Gerrit melkfabryk Gerrit met de bult Aalsumerpoarte
Adema Jan sigarenmaker Jan met de kont Stienhouwerssteeg
Agema Reinder annimmer Baas Snel Stasjonsweg
Algra Willem kaptein stoomboot Jantina Willem Fluit bij de Woudpoarte
Andringa learaar technise skoal Kops Hout
Annema Japke naaister Ouwe Taaie Bij ut Stasjon
Apeldoorn kapper Couffeur Breedstraat ?
Assen D van feehouder Durk hyt in de broek Oastersingel
Assen van frou fan D van Assen Stammerige Afke Oastersingel
Baas Klaas apoteker Met de Borg met De Syl
Bakker J Glazewasser
Bakker Kornelis timmerman Kleine Keesje Bij ut Stasjon
Bakker Ruurd skipjager de Swiger Foarstreek
Banga Jan Alberts Houtsje-Banga
Banga Pieter hannelaar in jutezakken Baalpriester Oastersingel / Nauwstraat
Banga Uilke Alberts Moal-Banga
Becker Johannes skoenenwinkel Levie / Aversearskoentsje Op de Fetze
Beckers Griet breister Tante Griet Legeweg
Beckers Johannes Ut Peuterke Frijfòchten Waltsje frijgesel
Beer Eeke de dòchter fan'e skilder Schelte Eeke Bas Groate Breedstraat omdat se su'n sware stem hadde
Beer Jan de Jan Frind
Beer Nanne de sr. koster, skoenmaker Nanne Pikdraad Noarderbolwerk
Beer Pieter de bij Groenveld Pieter de Dweper
Beer Pieter de drukker Pierke Baantsjebolwerk
Beer Rienk de pottebakker / tichelwerk Rienk de pottedraaier / de Draaier Suderbolwerk
Beer Schelte de skilder Schelte Kos-kos Groate Breedstraat
Beitsma Jan melktapper Jan Fleurke / Jan Veurke Achterom hoek Parksteeg
Beitsma Teatske Lebbige Teats Achterom mefr. Idsardi
Benthem H Lange Hiltsje Waagstraat
Berg Johannes van der timmerman Johannes Húske
Berghuis Sikke Sikke Baukes
Bij Dedde van der Dedde met ut kleine handsje Kleine Breedstraat naast postkantoor
Bijlsma Akke Akke Leut Woudpoarte suster fan de Smit
Bijlsma Sake smid Victor Hugo Woudpoarte
Blom J plysjeman Recht op en del Bronlaan
Boekhout Alie frou Mottuge Aal
Boekhout Germ arbeider bij Sonnema Germ Hap Westersingel
Boekhout Ype arbeider bij Sonnema Ype Stoom Westersingel
Boelens Ab patatbakker /  snackbar Boeli-Boeli Breedstraat
Boer Bernardeus de werkman Bernardus Bearske Stienendam
Boer Limme / P de brandstofkoopman Bobbe met 'e Mont Blanc op 'e neus / Limme Punt / Limme de Zweitser Wuttelhaven naast de Moskjes
Boer Pieter Pieter Boks
Boer Tewes de learaar technise skoal Slop Bakje Rondweg
Boersema Aaltsje bakker Aaltsje met kuorke Vlasstraat
Boersma D Swaaiende Buffel
Boersma F kapitein Brompot Westerbolwerk
Boersma J Eifeltoren
Boersma Klaas kaatser, sigarenmaker Klaas Mop / Keie Mop haalde later oud papier op
Boersma Klaas sigaremaker Klaas Klots / Klaas Sigaar Stienendam 
Boersma Lieuwe sigaremaker Dove Lieuwe / Lieuwe Blep Westerbolwerk Hij woande op ut hoekje van de Koekebakkerssteeg en ut Westerbolwerk.
Boersma Piet skoenmaker Piet Priem Parksteeg / Hanspoarte
Boersma Ruurd Jane Acht Salugheden faandeldrager fan kaatsferenuging Oostergo
Boersma Siebren groentehannelaar Siebren Kont Hoogstraat
Boerum Albert van reisger de Wonderdokter Nieuwbuurt
Boerum Geert van Geert Hysum bij de moalen bij HGSM
Boerum Jacob van pakhúsknecht Jaap Deitikke / Deitigge Westersingel
Boerum Johannes van skipper met baard Anjelierstraat
Boes Lemme de Limme de schetser tweede fader fan P. De Beer
Boes Limme de turfskipper Limme Punt soan fan wed. Visser-de Boer
Bokholt Bauke tho koopman in groente Bauke de beer Hoogstraat
Bokholt Bernardus tho Nardus Deurnat dinkje
Bokholt Geert tho Dikke Jinke Streek
Bokholt Jan tho koopman Jan Kont / Jan de Beer De Syl
Bokholt Jantsje tho Jantsje Fisteef Parksteeg frou fan Renze
Bokholt Renze tho koopman in fruit Renze ein wat veerzig Parksteeg
Bokma Jan gemeentewerkman Jan Ploemp / Jan Klomp Bonifatiusbuurt
Bokma-Ney Jet Joede Jet Frijfòchten Waltsje se war trouwd met de koloniaal Joede, skeefgroeid deur un skot in'e rug. At se fissen gingen, droeg sij - wear of gyn wear - un groate hoed met fearen.
Bontekoe Floris smid Slaan er maar naast Aalsumerpoarte
Bontekoe J Bontekoe met ut neuske
Boomsma Afke frou Afke Kalkstamper
Boomsma Anne Anne Blank
Boomsma Bernardus foermansknecht Dubbelblank Op 'e Hoogte
Boomsma D kapper Haro Nauwstraat naar naam fan haargroeimiddel
Boomsma Feike scheepsjonge Anut Spit t/o Groene Krús
Boomsma Foeke scheepsjager Foeke met ut stoompeerd Foarstreek
Boomsma Luut Luute Lach Stienhouwerssteeg Kleisloot
Boonstra Durk Kuituge Durk Streek
Boonstra Harm melkboer Harm Sûpenbrei Foarstreek
Boonstra Klaas Swaaiende Buffel zat in het armhús
Boonstra Lieuwe sigaremaker Lieuwe Bleb Streek
Boonstra-Leegstra Janke weduwe Ouwe Kanne teugenover ut Groene Krús
Boorsma Anne Jzn Broer Dwarskop Woudweg
Boorsma Hendrik koopman Hendrik Múske Kleine Breedstraat
Boorsma Jacob Jzn Jaap met de gouden ketting Kleine Breedstraat
Boorsma JH Bales
Boorsma Kees Jzn skoalmeester Kees met ut kleine Stasjonsweg
Boosman weduwefrou Moaie Sofie
Boosman Jac boekhouwer Peukje Keppelstraat
Bos Albertus Hotel 'Het wapen van Amsterdam' Barbarrosse Vleesmarkt werd altyd Barbarosse bier ferkocht. Fertrok in 1901 na syn faillissement naar Amerika
Bosma Hendrik Bruintje Beer
Bottinga Albertus Bertus de losbol Stasjonsweg broer fan Sjoerd Bottinga
Bottinga Sjoerd t Mijnheertje Stasjonsweg
Bouma Durk skipper Durk Prûm Parksteeg
Bouma Durk de Eeuwuge Lach Camphuysenstraat
Bouma Durk Durk Suker
Bouma Louw Louw Steur
Bouma Simon eigenaar sigarefabryk Un Cent, un Blik / Simon Mosterdpot Suderbolwerk liep as jonge met de mosterdpot
Bouma Tuininga Jan de Rijke Jongeling Oastersingel soan fan Mottige mie Tuininga
Brameijer Frans postboade Hip-Hip Stienendam
Brandsma Jan learaar Sikke Woest Woudweg at er kwaad war, had ur ut skúm op 'e mond te staan
Breeden van smederij Soa su wat Streek
Brink frou Moedertje Klomp
Brink frou Skele Bet
Brink  mefrou Cor blyf fan myn gat Kloastersingel frou fan Cor Brink
Brink A Hamme Hos
Brink Auke werknemer reinugingswerken Auke Toetjang Nieuwe Buurt
Brink Cees turfdrager Kees Roggebak Strobossersteeg
Brink Cor boekhouder ut Hondsje mut poepe Kloastersingel met tante Martha, Cor blyf fan myn gat, ik hew liever un hondsje dan un kyntsje
Brink Durk slager Durk Poekel Anjelierstraat had un grote bult op syn hoofd
Brink Eeke frou Eeke Skeuk
Brink Koert Bline Koert
Brouwer winkelier Onder Anderen Diepswal
Brouwer Eeke Eeke Bas
Brouwer Jan eigenaar Erven Brouwer Jan Bach Stasjonsweg organist
Brouwer Jan feehannelaar de grize Jongeling / Palos Breedstraat
Brouwer Jan Jan Potdomme
Brouwer Johan de wandelende Joad
Brouwer K konsjièrzje Gouden Oarizer Oranjewal
Brouwer R Kruger
Bruinenberg de Burgemeester
Bus Jaap timmerman Jaap Onberoaid Altenastreek
Buwalda Aagje Dove Aagje Altenastreek
Buwalda Adrianus Roaie Adrianus
Buwalda D Dikke Buwalda
Buwalda I skilder Baas Iwes Koaningstraat
Buwalda Jan fietsemaker Jan Plak Spoorstraat
Buwalda Ulbe fodden en antiekhannelaar Ulbe Slof Kerkstraat
Buwalda Ulbe krúdenier Roaie Ulbe
Camping S dirigent Oranje de Bôlehapper naar mondbeweging bij dirigeren
Cuperus Willem boer Willem de Swijger Oastersingel
Dam ten Sjansee de Platteboender
Dam ten sigaremaker Bute un Brabander
Damsma boekhouwer bij Klaver t Kabouterpaar
Damsma Cornelis slúswachter Brave Pieter Skapedykje kon men gyn scheldnaam foar bedenken. Wurde geweldug kwaad at je 'Brave Pieter' riepen. Geboaren as Cornelis Damsma (1857-1954). Hij is op 97-jaruge leeftyd in ut Armenhús fan Dokkum overleden en war toen de ouwste bewoaner.
Damsma Freerk de Heilsoldaat / Luchtflieger Legeweg later naar Amsterdam ferhúsd
Damsma Hendrik koopman in sigaren Hendrik Paraplu Hoogstraat
Damsma Jan melkboer de Baron Legeweg
Damsma Klaas paardehannelaar, scheepsjager Klaas Klots kòcht Oast-Indise inkt om de haren fan syn ouwere peerden te ferven
Damsma Renze melkboer Ben Hur Butterstraat ston op syn melkwagen as un peerdemenner in de film
Damstra Sjoerd rentenier Sjoerd Koalraap / Koaraap Stasjonsweg
Deelema Janne mejuffrou Janne Poepla Hanspoarte
Demes Herman eigenaar Dokkumer flaggesentrale Dok-man-han Breedstraat wudde bij de PTT 'Zog' noemd
Demes Johannes de Peerdebeuler
Demes-Douwes dames de Kedjes Op de Fetze
Dijk Albert van Motigge Albert
Dijk Bouk? Van frou Bist hier Bouk
Dijk G van Gandi
Dijk Harm van Harm Vetlepel
Dijk Jan van skoenmaker met winkel Jan hinket de poeppert Waagstraat
Dijk Johannes van Johannes Koeiekop
Dijk P / R van koopman Professer Ranko / Raske Oranjewal
Dijk Pé van Motigge Pé
Dijk Pieter van Pieter Tot
Dijkema Sjoukje naaister Sjoukje Mosterdpot Butterstraat
Dijkstra A Rêst en Utsjoch Abraham met de blieren broer fan Feike Dijkstra
Dijkstra Andries koetsier Tigelantsje / Figilantsje (is un koetske) Parksterbolwerk
Dijkstra Anna Dikke Anna bij de Waag altiid siek
Dijkstra B Polita Tas Baca
Dijkstra Bote plysjeman de Slijmert Stasjonsbuurt
Dijkstra Cornelis Knelis mei koêrke Parksteeg
Dijkstra Doede Pappe Doede
Dijkstra Feike loadgieter Feike Blabber
Dijkstra G Dr. Andringa
Dijkstra Geert pakhúsknecht Geert Slikker Aalsumerpoarte
Dijkstra Gerrit peteroalyhannelaar Skeef Nekje Skermesweide
Dijkstra Hendrik Klein Heintsje Bonifatiusbuurt t Buurtsje
Dijkstra Jaap arbeider gasfabryk / family de Moskjes Wuttelhaven "Jaap Mosk dat is un wever, hij draagt un blauwe kiel. Hij lust heel graag jenever, beklaag syn arme siel."
Dijkstra Jelle Jelle Traanoog
Dijkstra Klaas family Twa heiten en ien mem Parksteeg
Dijkstra Klaas boer in de stal fan Wouda Klaas Pupke / Knelis Koeske Parksteeg
Dijkstra Knilles fenter Knillis met ut koerke Achterom
Dijkstra Lolle Lolle Mosk
Dijkstra Menze arbeider bij Fortuin Menze Pepermuntsje Foarstreek
Dijkstra Murk groentehannelaar Murk met 'e skammels / Sinnuge Murk bij de Waag
Dijkstra Nicolaas boer Klaas Koeske Markt boer in 'e stal fan Wouda
Dijkstra Reinder bakker de Súkerkoaning Oasterstraat
Dijkstra Rinze postboade de Izeren Pot Westersingel hoek Bolwerk
Dijkstra S koetsier vigelantsje Koningstraat
Dijkstra Sake foerman Sake Klomp Marktstraat
Dijkstra Sake postboade Lou Lieger Gasthússtraat
Dijkstra Sieberen bloemmist Sieberen Bloemke Koarnmarkt
Dijkstra Sjoerd arbeider graanpakhús / family Sjoerd Mosk / de Moskjes Wuttelhaven "Sjoerd Mosk dat is un ferver, hij draagt un blauwe kiel. Hij lust heel graag jenever, beklaag syn arme siel." De Moskjes gingen faak te poeren.
Dijkstra Tabe koster, leedaansegger Tabe Snuify
Dijkstra Trijntje naaister Nijnke suster fan Menze Dijkstra
Dijkstra Wietse Wietse Dúm
Diks Karel marktkoopman Koopman Karel
Dol Anna winkelierske Anna Drop Kloastersingel
Dol Freerk Freerk Hatsikadé De Dyk
Dol Minne drager Minne Hoed De Dyk
Doornbos peteroalyfenter t Hondje mut ja poepe Achterstreek
Doornbos Meene Pieter bakker M.P.D. = Meisjes Pak Doornbos Nauwstraat
Doornbos R Meiskesjurk
Doornbos Sikke bakker Sikke Piest Anjelierstraat
Douma Eibert Eibert Rokje
Douma G Gorm Hap
Douma l koopman Pienke Hoogstraat
Douma Ruurd los arbeider de Gladde Strobossersteeg liet un ander de gefaarlijke klusjes opknappe en dee dan self of er fan niks wist.
Douma Siemen sigaremaker Siemen Mosterdpot liep as jonkje met de mosterdpot
Douwen Izak van Izak Neus
Douwen J van Hollandse Pruik
Douwma Jan fishannelaar, koopman in fellen Jan Poer Wuttelhaven fader fan Blauwe Ruurd. Jan was un soan fan Douwe Tiek. Broer fan Lundert Douma de glasblazer.
Douwma Leendert jr. stadsgek Piêke Soutsteeg "Piêke skele, gekke Lundert, Piêke kikkert, stjonkerd." Stadsgek, had syn jaske fol met Unox-wurstlabels (medaljes). Woande achter skilder Ringalda in un onbewoanbaar ferklaarde woaning.
Douwma Leendert sr. koopman in ongeregelde goederen de Glasblazer
Douwma Ruurd sjouwerman ut briesend Peard / Blauwe Ruurd Hogepol soan fan Jan Poer (Douma)
Driesum Andries van de Stotteraar
Driesum Andries van Dikke Andries
Drost D Konings Aap
Drost G Kleine Uwie
Drost Gerrit los arbeider de Pastoor Stienendam Had sin in un borrel mar gyn geld, dus dòcht: ik gaan naar de pastoar en wurd katholyk, dan krij ik fast wel myn borrel. Mar de pastoar trapte der nyt in.
Drost Jan stadsomroeper Jan met de waarheid Westersingel
Drost Piet peardeslachter Piet de Filder Waagstraat
Duijf Sipke uurwerkmaker Sipke Hoed / Dominee Druif Stienhouwerssteeg Sipke was un echte ambachtsman en un goeie klokkemaker. Hij predikte o.a. te Wierum. Folgelingen waren de Duifianen: "Doe niet naar mijn werken, maar naar mijn woord, want mijn woorden zijn goed, maar mijn werken niet."
Duijf Sjouk Peteroaly Sjouk
Durk Glas skilder Baas Meetlatsje Nauwstraat De naam Meetlatsje har hij te danken an ut latsjes dat un ferver bruke moest at hij un naam ferve moest op un rút of un muur.
Duyn Maarten van VVV-kantoarhouwer / Stadsfeesten de Kleine Korporaal
Edema Jaap Jaap Ramke
Edema Jilles timmerman met winkel Baas Jilles Duvestraatsje
Edema Jzn Simon Simon Pineut Südoast
Edema Lammert timmerman, hovenier Lammert met de paraplu Oastersingel liep seumers en winters altyd met un paraplu
Edema Sjoerd Sjoerd Bussel
Eilander Albert Albert durft nyt
Eilander Bauke skoenmaker Bauke Pleeg Karrepad
Eilander Hendrik melkboer Hendrik Bleske had bloskes op 'e wangen
Eilander Hendrik boer de Lieger Stasjonsweg
Eilander Johannes klearmaker Johannes Pielander Oranjewal
Eilander Klaas korfmaker Klaas Korf Woudweg
Eilander Tjisse Tjisse Wilster
Eisma wisselloper, conciërge Laat maar waaie Koaningstraat
Ekhart-Vries de mefrou ut Koaningintsje Keppelstraat
Elgersma Kees Keesje Kater
Elzinga Cornelis waterferkoper Kleine Keesje / Rollebol Strobossersteeg haalde water út de Bonifatiusfontein
Elzinga Grietsje weduwefrou Grunninger Grietsje
Elzinga Johannes snoepwinkel Dikke Johannes Op de Fetze
Elzinga Louw filiaalhouder Coöp 'Excelsior' Excelsior
Elzinga Malle boer Viterboer Aalsum
Elzinga Minne waterferkoper Minne fan Keesje Strobossersteeg soan fan K. Elzinga
Engelman stukadoar Engelsman Koaningstraat
Engels Jo apothekersassistente Tante Jo Pil
Erich Jacob sr. timmerman Fader Jacob / Dove Erich Westersingel had feul kynders
Everaarts Johannes hoeden en pettenferkoper Johannes Pet Hoogstraat
Falkena Feike bussjauffeur Feike met de groate tanden
Feenstra Foppe slachter Man met de gouden klompkes / Van Vlijmen Oastersingel naast ut Lijnbaansteegje naar ut Oasterbolwerk
Feenstra Jan Lutje Jan
Fengen Koos Koos Berepoat
Ferkranus directeur gasfabryk Fetkanus
Ferwerda Auke banketbakker Auke Platvoet De Dyk
Ferwerda Auke drukker bij Schaaf Auke Verbeelding Mûnedyk
Ferwerda Doede meubelmaker Doede Kast Vlasstraat
Ferwerda Freerk reisger Swarte Freerk Amsterdam. Broer fan Albertus en Doede Ferwerda
Ferwerda Jan boekhouder Nederlandse Bank Jan Potdomme/verdomme De Dyk gemeente-ontfanger
Ferwerda Renze koek- en banketbakker Renze Punt Vlasstraat
Ferwerda Rinse Rinse Roetlears
Fluitman Berber snoepwinkelierske Barber Lange Oasterstraat had un knoest hantsje
Formsma Pé hoofd kristeluke ULO Fader Job Westersingel sear frome man; at ut onrustug war in de klas sei hij: "Er sit un ban (geest) in 'e klas!"
Fortuin Gurbe direkteur Fortuin Gurbe Pepermuntsje Legeweg
Friedrich Carl Michael kapper en drogist Roade krús Frits un bengel, Michael un engel Waagstraat
Galiën Tjeerd van der kantoorman zorgfersekeraar de Paus Camphuzenstraat Tjeerd was katholyk, dus dat sil de reden wel weest hewwe.
Gang A W van der reisger, manufakturier Altyd wat goëds Breedstraat
Gang H B van der koopman in bedden Hark Hôn / Harke Hôndsje Keppelstraat later Stasjonsweg 'betonfebryk'
Gang M J van der de Piechum
Gang Wiebe van der beddefabrikant Wiebe Goedsak Aalsum
Geerdink Antsje Antsje Slap Hantsje Oranjewal
Geerdink Martinus fodden en metalenhannelaar Stinkmeter / Kroeme Tinus Stienendam woande bij syn ouwelui
Geerdink Sietse fodden en metalenhannelaar Sietse Load Keppelstraat
Geerts Punt Kont
Ginkel van Op Stuk fan Saken
Gjaltema Sietse learaar technise skoal Lytse Sytse
Glas  family de Familie fan de Ferenugde Naties Aaltsje had un kyn fan un Kanadees en har dòchter had un kyn fan un Dútser
Glas Aaltsje Einte Aal 
Glas Akke Akke Peteroaly Oastersingel
Glas Durk hússkilder Baas Meetlatsje Oastersingel brûkte un meetlatsje om de naam op un deur te skilderen maar kuierde ok fan de ene kroeg naar de andere met syn meetlatsje.
Glas Jan los arbeider Jan Tobke / Jan Tobbe Oastersingel
Glas Jan Hoedsje en Petsje Glas
Glas Jan Johannes skilder Oans Hanneke leugent noait Nauwstraat woande bij syn moeke
Glas-Donga Froukje weduwefrou / peteroalyfentster Kloklúder Oastersingel waste sich noait; ging doad toen sij ut sikenhús in moest
Goedvolk P hoofd kristeluke ULO Zacheüs Koarenmarkt
Groen Gooike ober bij Eddie de Vries Gooike Groen / Lekker frete en niks doën skreef bestellingen twee kear op
Groen Sape Sape met de waterfyts Kleine Oasterstraat
Groen Thomas de drogist Thomas de Menger Koarenmarkt
Groen Tiete Tiete Waterfiets / Tiete Blauwpotload Moalensteeg naast Jan Douma
Groot frou de Frou Hegebeck Acht Salugheden
Haaima Pieter Pieter Hampeleman
Haan de meester / learaar openbare ULO Le Petite Cock / Herr Hupke
Haan J de Watertreder
Haan Jouke Pzn de Stugge Jouke Kleine Breedstraat
Haan M de Acht Kop
Haan Marten de Marten Leeghoofd teugenover Groene Krús
Haan Pieter de petteferkoper Pieter Knollevoet / Knollepoten Waagstraat
Haan Tjepke de súkerwerker Tjepke met de bult Oranjewal teugenover Groene Krús, un bekend stadstype
Haan Tjip de Tjip met de bult
Haan Trijn de frou Trien Kul
Haan Wessel de postboade ut Hijgende Hert / Dikke Regeringsbarg Karrepad
Haarsma Piebe groenteboer Piebe Mol Oastersingel
Hamstra Albert klompenfenter / muzikant Albert Neuske / Albert Neus Moalensteeg soan fan Sjoerd en Rieke, sij praten allemaal erg deur de neus en woanden achter de Waag wêr later Radio Steiger sat.
Hamstra Rieke banketbakker frou Platvoet / Dubbeltsje Platvoeten Diepswal frou fan Sjoerd Hamstra. Foar un dubbeltje platfoeten bij Hamstra op de Diepswal.
Hamstra Sjoerd klompeferkoper Sjoerd Pienebuuk Moalensteeg / Stienendam Sjoerd trapte Rieke deur de onderleggers heen, helemaal alleen, helemaal alleen!' At je dat foar hun deur songen, kwamen se met bezems en stokken naar búten.
Hansma R Hansma mut pise
Hansma Ywe Ywe Snuver
Havinga Jan Jan met de Bult
Havinga Sjoerd turfdrager Roaie Nap Nieuwe Buurt had un roade beard dy't in un nap-model knipt war: 'Heb je wel gehoord, Rooie Nap is smoard. In de pot met brúne boanen. Seeske dy sei, wat doestou dêrbij? Dou hest dêr niks bij fan noaden. Roaie Nap, Roaie Nap, wat doestou bij de pot?' (wize fan de Silferfloat)
Hazenberg Bote knecht graanhannelaar Bote Prúm
Hazenberg Hendrik peteroalyhannelaar Nog één tas Verlengde Diepswal reed met paard en wagen deur de omliggende dorpen. At hij in un café kwam, dronk hij un kop koffy en riep dan: "Nog één tas!"
Hazenberg Marcus hannelaar Marcus Peuk
Hazenberg R de Stobbe
Hazenberg Trijntje Seldenthús
Heeringa Doris feearts Doris de Waterspringer/ Doris Altoos Streeksterpoarte feearts foar Van der Laan. Family fan Roozendal lefertraanhannel en groatfader fan dokter Sipkes.
Heeringa J Kinkelepoep / ut Mantsje Baantsjebolwerk oud koloaniaal
Heerma H Troelstra
Helder  mefrou Maai Lieger
Helder frou fan (?) Manke Ant Noarderbolwerk
Helder Hidde fodden, metalen en oud papier Hidde Spook Stienendam frynd fan Jopie Huisman
Helder L sr. de Gib Strobossersteeg fader fan Blauwe Meindert
Helder Leendert fodden en lompenhannelaar  Leendert Kopke / Leendert Koppietoer Keereweer Leendert har sien pakhús op ut Keereweer en dan an de andere kant van de ouwe stadsgracht, op ut streekje fan garage Wouda. Self woande hij in ut hús bij het brugje in ut Bolwerk.
Helder Luut nachtwaker Lutje
Helder M Jonkje met Korthaar
Helder Meindert lompenhannelaar Blauwe Meindert Dempte Hantumerfaart
Helder Tjeerd Tjeerd Kelderrot
Helema Janna Janna Poepela Harlingersteeg
Helinga A Huningbus
Hellinga Marten winkelier Marten Kritiek Waagstraat
Hellinga Siebren peteroalyferkoper ut Mantsje Bonifatiusbuurt besorger fan 'Het Vrije Volk'
Hellinga Siebren VBB-frachtrider Kleine Hip-Hip Bonifatiusbuurt
Hendrik Jzn winkelier Hendrik Múske Kleine Breedstraat
Herberg Doede van der hereboer Dove Doede / Doede Plesier Altenastreek
Hiemstra G P Swarte Beard / Swarte Sinteklaas
Hiemstra Hendrik Hindrik Bargje Dúvehoek
Hiemstra Hinke Doris Day Dúvehoek
Hiemstra Pieter Pieter Soutsakje
Hoekstra plysjeman inspecteur Pikkie van Fueren
Hoekstra frou frou fan inspekteur Mefrou Son op de kont had un mantel met op de rug un stiksel in de form fan un op- of ondergaande son met stralen
Hoekstra Jacob Jaap Koeske Legeweg broer fan Sietze Hoekstra
Hoekstra Jan Jan Brolstsje
Hoekstra Jan Jan Poat
Hoekstra K Honger
Hoekstra Piet wielrenner de Beul van Dokkum
Hoekstra Rein ? learaar kristeluke MULO Bulles Birdaarderstraatweg / Stationsstraat trok an de haren en oaren en lyp over de jonges heen dy't in 'e gang lagen / war learaar in de tyd van P. Formsma hoofd kristeluke Mulo Oastersingel
Hoekstra Sietze Evenbeeld fan Jezus Woudweg
Hoekstra Wietze Wietze Ja-knikker Bij ut Stasjon
Hoekstra Wouter fabryksarbeider Kleine Kabouter Rinze Jetsesstraatje hoekhús
Hoekstra Ype hannelaar in bakkerswaren Ype Krent Legeweg
Holwerda Anne Anne Halfmudsje
Holwerda Auke graanhannelaar Auke Benauwd Oranjewal
Holwerda Eelke arbeider de Breawolf Karrepad reed op un driewieler. Hij war su súnug dat at ie 's morgens de deur út ging, hij ut broad op at. As de doad dat syn frou mear te eten kreeg as hijsels
Honderd Auke kaasmaker Auke Lesbear Vleesmarkt
Honderd Haaye arbeider Fortuin Haaye Sjuut
Honderd Haaye nachtwaker Luie Haaye Hogepol an ut Nauw, Sonnemapleintje, foar ut pand fan Roolfink
Honderd Haaye Haaye Neut / de Baardman Bonifatiusbuurt
Honderd Jan werknemer Van der Werff Jan Suffert Camphuysenstraat
Hoogeveen weduwe van Lammert Hoogeveen Wyfke Lammert Hogepol
Hooghiemstra Bauke brandstofhannelaar Duisje / Duiske Op de Fetze
Hoop Pieter de boer Malle Pieter/Ut poeske mut wat molke ha Suderbolwerk
Hovinga Jantsje Jantsje Seit
Hovinga Lieuwe Lieuwe Aapke
Idzinga fotograaf de Kiekeboe Breedstraat
Iedema J skoalmeester Jan Jetje Stasjonsbuurt
IJtsma J Vajé
Jaarsma Jan ferkoper by van der Meulen Jan Kakkertje / Jan Kak Stasjonsweg Butterstraat
Jaarsma Sjoukje winkelierske Sjoukje Mosterdpot Butterstraat
Jager Tjeerd sjauffeur bij de NOF Dove Tjeerd Noarderbolwerk
Jelsma inspecteur plysjeman Bleke Beth 1920-1930
Jeppe en Aaltje melkhannelaar Jeppe Weetje Kleine Oasterstraat
Jong Siets Frou de Dronkene Siets
Jong Bauke de gemeenteambtenaar Bauke met ut hobbelpeerd Op 'e Hoogte
Jong de frou Cateriene Poepela
Jong Dirk de fabryksarbeider Kukke Bij 't Hooghús
Jong Eildert de fietsemaker Eildert Roffel
Jong Fedde de dirigent musykkorps t Bierkorps
Jong Foppe de aardappelhannelaar Foppe Bâander Woudweg
Jong G de Us Thûs
Jong Hendrik de foerman Hendrik fan de Peerden Op 'e Hoogte
Jan de Jong ANOZ verzekering Jan Anoz Wuttelhaven
Jong Johannes de feedriver Johannes Koeiekop Wuttelhaven
Jong Johannes de Jehannus Skeefnekje
Jong Pé de gemeenteambtenaar Pé met ut hammerke Op 'e Hoogte
Jong Pé de family / syn dòchters de Kippetjes Markt
Jong Pier de stadsturfdrager Pier Tosk draaide twee weken de bak in, omdat De Gladde hem un sak kippen in 'e hand drukte toen hij de plysje ankommen sag.
Jong S de bakker de Dikke en de Dunne Breedstraat
Jongsma D de Bolle
Jongsma Douwe hardrider / boer / skapedriver Douwe de Hardrider / Douwe Tiek Aalsum "Ut is iis, ut is iis, Douwe Tiek dy wint de priis!"
Jongsma Douwe Douwe Sjerp
Jongsma Geert stoker op ut gasfabryk Pinkhof Gasthússtraat
Jongsma Jan directeur NMB / BOAS Bank Jan Kouwekak hij sei altyd: "Wat loopt dat op hé?"
Jongsma Klaas Ik hyt gjin Pieter mar Klaas / Klaas half fijf sat in ut armhús
Jongsma Minne Minne Breibek Streeksterpoarte
Jongsma Sieberen Siebren Skelfis
Jongsma Thies de Beurs Vuile Thies
Jongsma-Koopmans Trien fishannel Trien Radio
Jonker Albert burgemeester Blauwe Albert / de Blauwe Vleesmarkt burgemeester fan 1910 tot 1945; op'e Markt ston de Burgemeester Jonker-suil
Jonkhof A frou Mooie Marie Stienhouwerssteeg frou fan Durk Jonkhof
Jonkhof Akke frou Skele Akke
Jonkhof Albert werkman Albert Venijn Bonifatiusbuurt
Jonkhof Durk / Dirk timmerman, túnman Krousje / Krokusje Durk Stienhouwerssteeg
Jonkhof Geert stienbikker Kroeme Geert Stienendam war un klein mantsje dat un bitsje krom groeid war. Kwam later met syn frou in ut armhús terecht.
Jonkhof H de Dubbeltsjessoeker Moalensteeg
Jonkhof Teake HYSM Kleine Teake Hantumerweg werkte bij de Hollandsche Yzeren Spoorweg Maatschappij
Jonkhof Tineke Blauwe Tienke
Jonkhof Willem arbeider gemeentereinuging Willem Karper Bonifatiusbuurt sat in het armhús
Jonkhof Willem stienbikker de Mênseskouwer Stienendam soan fan Geert.
Jonkhof Willem Willem Tientantelogie
Jonkhoff Anne frou Anne Karper Moalensteeg woonde in ut Hooghús.
Jousma Albert Jezus Achterom
Jousma Albert opkoper Albert met de zak Oranjewal
Jousma dames de Buurfrouen Bonifatiusbuurt Roaie Buurt
Jousma family de Kikkertjes Markt woanden later op un woonschip an ut Padsje naar ut asland (Gemeentereinuging)
Jousma Freerk Freerk de Stroper Keereweer
Jousma Geert Geert Kikkert
Jousma Harm Harm Kikkert
Jousma Ids postboade, fisser Ids Taske Keppelstraat
Jousma Ids kaatser Ids Klap soan fan Karel Jousma
Jousma Ids skoenmaker Ids Broekje Camphuysenstraat
Jousma Karel slager Ghandi Oranjewal
Jousma Marten fisserman Swarte Marten Keereweer woande later op un woanschip an ut Padsje naar ut asland (Gemeentereinuging). Fader fan Idske de postloper.
Joustra Ale Ale Rotschilt Strobossersteeg
Joustra Bernardus Dikke of Dove Nardus Koaningstraat wudde kwaad als men zei: "Rikketik, waar is der Nardus met de kou?"
Joustra Duitske ? frou Sapes Duitske Karrepad frou van Sape Joustra
Joustra Durk Durk Houtenepiel Karrepad soan fan Sape Joustra
Joustra H bakker de Slome Waagstraat
Joustra Harm Hampie-Sampie Westersingel
Joustra Hein peteroalyhannelaar, kninefokker Kreupele Heintsje Moalensteeg was eerst sigaremaker, later negoasykar met o.a. peteroaly
Joustra J pakhúsknecht Picola Moalensteeg
Joustra Jan de Heiluge Geest Bij ut Stasjon
Joustra Japik Japik Hangop Strobossersteeg
Joustra Jelte Piola Karrepad soan fan Hein Joustra, ferdronken bij Lauwersseewerken in 1963. Bij Helgoland, Denemarken terugfonnen in un fissersnet.
Joustra Jitske  Jitske Driebel Karrepad dòchter fan Sape Joustra
Joustra Jitze fytsemaker Jitze Fod wudde eerd met un gedicht:
"Al loopt un Indiaan (motor) nog su rot,
Hij wurdt hersteld deur de oude fod.
As de oude fod storven is,
Dan komt er op syn graf gyn perk of paal,
Maar un oude roaie "indiaan" fan staal."
Joustra Matten Matten Kortmingel
Joustra Piet Piet Gas Waagstraat
Joustra Pieter koperslager Pieter Benauwd Wuttelhaven
Joustra Sape loadgieter Sape met de houtene timme / Houttine Karrepad
Joustra Willem Dikke Willem Waagstraat soan fan Piet Joustra
Kalma S de Gummykikkert
Kamminga Siemen Siemen Pieste Mem
Kamminga Simon Simen met de bult Hellingpad woanskipke
Kamminga Simon barbier, kapper Rooie Symen Keppelstraat
Kamstra Sipke / Sake de Pagekop / Sipke Knoest / Sake Knoest 
Kamstra Sr Watze HYSM-beambte Watze Spoar Hantumerweg werkte bij de Hollandsche Yzeren Spoorweg Maatschappij
Kamstra Tjisse straatmuzikant met gitaar de Swerver / Tjisse Knoest / de Pieper Strobosserweg syn bijnaam ging over fan fader op soan – syn fader had un afwijking aan syn han. Hij woande later in Leeuwadden op un woanskipke in de Bonkefeart, bij Snakkerburen. Hij waard fermoard in syn woanskip in 'e nacht fan 27 op 28 augustus 1945. Disse moard is nooit oplost.
Keegstra Fedde stalknecht slagerij Feenstra Tjoklat Kweekskaolbuurt froeg na de oorlog Tjoklat-repen foar syn kynders bij de Kanadezen
Keekstra Cornelis Jzn slager de Kleine
Keekstra Kees Kees met de sik Oastersingel
Kiestra Froukje Dikke Frouk Druvestraatsje dòchter fan Lubbert en Sietske
Kiestra Herman grutter Herman Boan Koarenmarkt
Kiestra Lubbert smid Lubbert met de rotsjes Druvestraatsje
Kiestra Melle Melle Piek
Kiestra Pobe ? Pobe Klokje
Kiestra Willem manufakturier Willem Ronde Rug, Kiestra met ut bultsje Hoogstraat
Kijlstra Graddus foddekoopman Graddus met de Bult Keizelbult / Parksteeg "Komstou doar de Koaningstraat / ut sij froeg of ut sij laat / Noait is Graddus iets te min / ’t sij sink of koper, load of tin, dat is foar Graddus slechts 't begin.
Met koeiestearten, peerdehaar komst ok met bij Graddus klaar / Bonken, fodden of metalen / wurde doar Graddus graag ophaald en deur hem kontant betaald."
Kingma Bote bakker Bote Pyst Breedstraat
Kingma G Jan Puppeneut
Kingma Klaas Azn winkelier Koperen Ko Breedstraat
Kingma Paulus drogist Paulus Drop Koarnmarkt
Kingma Tjerk slager Tjerk hannen in 'e búse Vleesmarkt
Kingma-Groen Anneke Anneke Swart sop Koarnmarkt frou van Paulus Kingma
Klaarbergen Klaas van feekoopman Kleine Klaas Breedstraat soan fan Sieger van Klaarbergen
Klaarbergen Klaas van boekhouwer de Dove Bronlaan
Klaarbergen Otto van stoffearder Otto Blank Westersingel
Klaarbergen Sieger van slager Lytse Sieger Breedstraat
Klaarbergen Siemon van klearmaker Simon met de wichelroede Op de Fetze
Klaarbergen Wiebe D van Wiebe en Jeltsje bij de houtmeulen
Klaarbergen Wiebe van sr. Wiebe de Dove bij de houtmeulen
Klaver Harm krúdenier Hampie De Dyk
Klimstra Pieter learaar Pieter met de blanke billen Stasjonsweg
Klokman Pieter leraer Ulo en Mavo De Kleine Korporaal Eelaan
Kloosterman Wierd koopman Lord fan wol naar meel Legeweg
Knijff Bartholt van sr.  koopman de Baron met 'e Bolhoed Woudpoarte
Knijft Piet Piet Snot
Kooi frou ut Koaningintsje
Kooi Albert van der stoffeardersknecht van Jelte  Albert met ut karke Oranjewal
Kooi Folkert van der skippersknecht Folkert Reppie / Folkert Ribbie Kloastersingel Achterom
Kooi Jelle van der Jelle Stuur
Kooi Jelte van der stoffearder Jelte Meubel, Jelte Stuver Oranjewal
Kooi Johannes van der Sloege Johannes / Jehannes Konkel  Oranjewal
Kooi Minne van der skilder Pilske Wuttelhaven
Kooi Tet van der Tèteretèt met Tet Boersma Rode Winkel
Kooistra ut Ronde Mantsje
Kooistra Geert Geert Telie
Kooistra Jan Jan Flieber Streek naar Holwerd ferhúsd
Kooistra Jan koopman in aardewerk de Witjan Strobossersteeg ferzorgde altiid ut krieten fan de lijnen op ut foetbalfeld
Kooistra Jippe frachtautosjauffeur VBB Jip de Wonderkip Baantsjebolwerk "Jip de Wonderkip, lêgt drieduzend eiers in un wip!"
Kooistra Klaas arbeider Klaver / kaatser Klaas Pilebok Woudweg
Kooistra Lieuwe Dove Lieuwe Wuttelhaven
Kooistra Meindert Ouwe Mân / Blauwe Meindert Strobossersteeg
Kooistra Nanne pakjesdrager Ouwe Nan Stienendam
Kooistra Nanning Nanning Boets Wuttelhaven
Kooistra Tjeerd kaatser Tjeerd Tase Strobossersteeg syn twee seunen hadden deselfde bijnaam. Was Koaning op PC.
Kooistra W Ludeman
Kooistra Wiebren Wiebren Daltje, Dalderkedee naar Groningen ferhúsd
Kooistra Wietze Wietze met un linker bal Oastersingel Oranjewal
Kool frou Skele Mary
Kool D krúdenier Dove Kool Hogepol
Kool Gerrit fishannelaar Gerrit Pupke Woudpoarte
Koolstra Jan Jan Pleister
Koopmans Lieuwe feehouder Luie Lieuwe Op 'e Hoogte
Koopmans Trien Trien met ut houtene broekje Op 'e Hoogte dòchter fan Lieuwe
Korfmaker Frederik klearmaker Frederik Fluweel Westersingel woande naast de grafkistewerkplaats fan Hetebrij en sei altyd: "Snider, snider maak mij de broek wat wider, mar nyt su wyd dat er mij fan 't gat ôf glydt."
Koudenburg Bote werkman Bote Piest Stienendam
Koudenburg Griet Sat in de kast, omdat se lange fingers had Stienendam
Kramer Daan los werkman de Baardman / Bosaap / de Boshôn Stienendam koloaniaal
Kramer Daniel de Schuiter / Luzekoaning Oastersingel
Kramer Feike melkfaarder Feike Schuit soan fan Daan Kramer
Kramer Fokke Peter Olie handelaar Kroeme Fokke
Kramer Hendrik Hindrik Koe
Kramer Jantsje weduwefrou Jantsje Rut
Kramer Marten Matten Kortfinger
Kramer Peke Peke Schuit soan fan Daan Kramer
Kramer Piet skilder Pier Kunst Aalsumerpoarte
Kramer R Harke Paling
Kramer Ynse kroegbaas Rut Legeweg kroegje tussen Nauta en Stellema, Jantsje Rut war syn weduwe
Kramer Ype Dove Ype Parksterbolwerk
Kramer-Westra Teatske Lange Teats
Krol Azn Berend arbeider gasfabryk Bean Pypke
Krol E Eusie
Krol J Krol op'e toan
Krol Romke Romke Toon Achterstreek
Kuipers Oene drukker Oene sSnor Oastersingel
Kuitert Gerben slager / feekoopman Laat Passeren Lelywalstje War feul dronken. As de plysje him anhouwe wilde, riep hij: "Laat passeren, ik ben Germ Kuitert fan Dokkum!"
Kuitert Martinus brandstofhannelaar Piebe Nol Vleesmarkt
Laan Ernst van der jr. Malle Eppie Parksteeg
Laan Ernst van der sr. skoenmaker Skuinmarsjeerder Oastersingel
Laan Fokke van der diaconie gasthús Slome Fokke
Laan Meindert Ezn van der typograaf Meindert Gremiet Suderbolwerk
Laan Tjeerd van der skilder Dokter Kwast Suupmarkt
Laan van der frou de Brúne
Lasscher Thije groentehannelaar Thije Protter / Roaie Koal Koaningstraat markt
Lasscher Tjeerd stoffearder erven Brouwer Tjeerd fan Bûten / Mantsje fan Bûten
Leegstra frou Jaatsje
Leegstra Andries Andries Turkje
Leegstra Johannes de Glazensee Tiltsjeburen
Leegstra Siebren pakhúsknecht Sloege Siebren Verlengde Oranjewal
Leeuw Frederik de stoellematter, groentehannelaar Lange Freerk Achterom
Leeuw Griet de Dikke Griet Achterom frou fan Frederik de Leeuw
Leeuw Pieter de kapper Pietje Bel Breedstraat
Leistra Hendrik feehouder De rijke jongeling Stasjonsweg
Lemstra Eelke annimmer Loense Eelke Westersingel
Lemstra frou Vetpantsje Westersingel frou fan Eelke Lemstra
Lens Jan Jan Papa / Jan Polak Moalensteeg
Lens Johannes Joh Moalensteeg
Lens Roelof Roel Dwars / de Rob Moalensteeg
Ley family Bij de de Liliputters Kleine Oasterstraat op de hoek
Ley Gerrit Ozn stoker gasfabryk Roaie Gerrit Halvemaanspoarte
Ley Oene skipper Oene Schipper Halvemaanspoarte
Ley Pieter Ozn Piet Marokko Leeuwadden
Liemburg sr. de Meester Wuttelhaven
Lijn Hans limonade- en mineraalwaterfabrikant Hans met de dubbele glazen Stienendam
Lijn Nine Klein maar fijn Stienendam
Lijn Pieter bierbottelaar  Pieter Dwars Stienendam fader fan Hans Lijn
Lolkema Lodewijk de Lord Fije van Heemstrasingel
Magré Harke bakker de Lange Keppelstraat
Mark Willem van der reisger Boorsma & Wijngaarden Willem de Freter Anjelierstraat
Meer Gerrit van der leraer Ulo en Mavo Gerrit Hup Kobbe
Meer Sjoerd van der Sjoerd Mexico Achterstreek
Mei Jitze timmerman Lange Jitze Kereweer
Meij J van der de Skaapherder
Meij Jan van der Jan Doos Bonifatiusbuurt
Meij Jilles van der Jilles Brommer
Meij O van der Ouwe Taaie Bonifatiusbuurt
Meij Teake van der Teake skoen, Teake Schëen Oastersingel
Meij Ulbe van der caféhouder Halvemaan Ulbe Neus / Ulbe Slof Halvemaanspoarte woande in het café.
Meij Ulbe van der koopman van boëlgoeden Ulbe schiet oppe slof Fetzestraat syn bijnaam fanwege syn skoenmaat 48 en dan ok nòg wat bobbels der op fan 'e likdoarns.
Meindersma J Sûpenbrijboer
Meindersma S de Lytse Commies
Meinema Riekele armhúsfader Fader! Oasterstraat
Meinsma Jan Jan Koekje
Mellema Bauke hannelaar in garen en band Bauke Melkbealig Hoogstraat
Mellema Wiebren manufacturier de Lord Hoogstraat
Metz Peke Peke met de beige sokken Hoogstraat
Meulen A van der koopman de Tor  Butterstraat had syn pakhús bij de Burgerskoal
Meulen A van der hannelaar Koopman Simmi Schermersweide
Meulen Anne van der Anne Gombal Aalsumerpoarte
Meulen Anne van der graanhannelaar Kleine Anne Aalsumerpoarte Hij har syn pakhús op de Vleesmarkt, op ut streekje tussen de Bontebrug en ut bolwerk.
Meulen Anne van der bakker Anne Boltsje Vleesmarkt
Meulen B van der Bontsje Bult
Meulen dames Van der Dames Kiepedrift Butterstraat
Meulen Elisabeth van der Lies luus Suderbolwerk woande bij de meulen fan Broekema
Meulen Hendrik van der Hendrik Bleske Moalenpad
Meulen Hendrik van der melkfenter Dikke Hendrik
Meulen Jelke Azn van der de Nachtloper / de Naaktloper Aalsumerpoarte
Meulen Jelte van der skoalmeester Jelte Piel Butterstraat
Meulen Klaas van der graanhannelaar Koopman Simming Breedstraat
Meulen Pieter Gosse van der koperslager Pieter Neut, PG Hoogstraat raadslid
Meulen Pieter van der Gekke Pieter Butterstraat
Meulen Tommy van der winkelier Breedstraat Tommy met de tor in het hoofd kijk er nog uns om
Meulen Willem van der Bliene Willem Moalensteeg
Meulen Willem van der Bline Willem
Meulen Willem van der Willem Pruukje
Michael Frits drogist, kapper Frits is un bengel, Michael un engel Waagstraat
Miedema Cor sjauffeur Slappe Cor Foarstreek
Miedema Doede werknemer drankhannel Wiemers Blauwe Doede / Doede Plezier Streek
Miedema Meine Meine met de Bult
Miedema Pieter Lytse Pieter met de bôlekoer  Achterstreek
Miedema Pieter winkelier Pieter VELO Groate Breedstraat De Velo-winkel sat op de Groate Breedstraat op 'e hoek met de Kleine Oasterstraat
Minkes Hendrik koster hervormde kerk de Waggelaar Westersingel
Minne Gerlof van krúdenier Manke Gelf Skermesweide
Minnen Douwe van de Lachende Derde / de Blikkene Dominee Keppelstraat
Minnen Engel van koffybrander Swatte Engel / Engele Poepetsje Lelywaltsje
Minnen Halbe van Halbe Klomp / Halbe Maatsje Lelywaltsje soan fan Engel van Minnen
Monsma-Dijkstra frou Frou Holder de Bolder Westersingel
Mulder Gerke Geert Tosk / Pijpje Drop Achterstreek soan fan sigarenmaker Durk Mulder
Mulder Jacobus reisger bij KR ? Kobussen / Kobussie Woudweg
Mulder Jitze NTM-kondukteur Nyt Te Min Sûderbolwerk at hij bij Nauta, Sonnema of fan der Werf wat aflevere moest, boaden se hem un borreltsje an en dan wees Jitze op syn N.T.M.-pet : nyt te min!
Mulder Karel Lubertus kapper, eierophaler Charles Koekoek Op de Fetze fertoande films / at er kwaed wurde, riep er: "Jou kinne fan mij geen eiere mear krijge!"
Muller Jochum Lange Jochum Karrepad
Nauta Baule drankhannelaar / koopman Ouwe Yntinker Legeweg
Net Lieuwe van der aardappelhannelaar de Sterrekieker Suderbolwerk
Nicolai Marten arbeider bij Kits Blauwe Marten Foarstreek
Nijhuis Akke Akke Teut Stienendam
Nijhuis Durk kroeghouwer achterom Durk Tantie / Durk Tu Tu Kloastersingel
Nijhuis Durk Durk Mummy Oranjewal
Nijhuis Hendrik Hendrik Platvoet Hellingpad
Nijhuis Hendrik slagersknecht Hendrik Knokkelbieter Halvemaanspoarte
Nijhuis Knelis sr. Knelis Spin Stienendam
Nijhuis Tjalling sr. sigaremaker Tjalling Langsnor Stienendam
Nijhuis Tjeard Skele Tjeard / Tjeard met ut lamme handsje Wuttelhaven
Nijp gasthúsfader Fadertje Nijp Parksterbolwerk
Nobel Wietse reisger Ronner kleding Wietse Sok Westerbolwerk
Numan Jelle Sloege Jelle
Nuveld W Biesterveld Karrepad
Oberman Anne Anne de Winter
Oberman Jan Jan Stank
Oberman Tjip gemeentereinuger Tjip de Winter / de Winterkop Wuttelhaven
Oosterveld Willem Willem de Swijger
Oosterwerf Wereldstapper
Oosterwerf Age Age Stink Druvestraatsje
Oosterwerf Anna dienstmeiske Anna Klok Druvestraatsje diende bij de familie Iepma. Suster fan Age Oosterwerf
Osinga Anton caféhouder Spoorzicht Anton Pingping Spoarsicht wurde eerd met un ferske: "Pieng, Pieng koperdraad, ´t is Anton dy't met Sjoerdsje gaat. Iemand ging naar Sjoerdsje (woande in 't Hofke, blinen dicht met un hartsje, wêrdeur struners saten te kiken). Pieng, Pieng koperdraad, 't is Anton dy't naar Sjutsje gaat, Sjutsje staat klaar in de deur, en Anton pakt haar bij de ... (Sjoerdsje war de frou fan Marten Lears)
Osinga Jaap Lange Jaap Oastersingel
Osinga Jaap fotograaf Jaap Kieker Breedstraat
Osinga Jan fertegenwoarduger Valspar ferf Jan Duuf Hoedemakersweg
Osinga Jentje Szn Gekke Jentsje Stienendam
Osinga Sietze Sietze Neushoorn Wuttelhaven Bij 't Hooghús
Osinga Sietze reisger Roaie Sietze Oastersingel
Osinga Simon uurwerkmaker Stoeltjesklok Wuttelhaven
Overdijk J evangelist Jezus, fluweel fan Binnen Hoogstraat
Ozinga de Neushoarn
Ozinga Pier Pier Kunst
Ozinga Simon Simon Drupke
Pander List & Bedrog Aalsumerpoarte tegare met Suurmond
Pietersma Feike knecht bij Hooghiemstra Feike Mol Achterom later Van Kleffenstraat. Ook conciërge in de gymnastykskoal op de Markt.
Pijpstra Anna dienstboade bij bakker De Jong t Neukblokje
Pijpstra Simon Lange Simen man fan Sibbel
Pijpstra Trien Trien Duvel Legeweg frou fan Wietse Pijpstra
Pijpstra Wietse hannelaar in lompen en doaie katten Wietse Kattesmoor Legeweg / Schermersweide ok in metalen, coupeerde ok hondestaarten
Ploeg Auke van der de Gistkoaning Woudweg
Ploeg Geert van der Geert Koster broer fan Klaas en Pieter
Ploeg Klaas van der winkelier Skeve Klaas Streeksterpoarte
Ploeg Piet van der de Kleine Man Streek later Aalsumerpoarte
Ploeg Pieter van der arbeider Lytse Pieter Aalsum
Ploegsma Geert postboade Geert Sok De Dyk
Ploegsma Willem postboade Lange Willem De Dyk
Post F van der de Dikke
Posthuma frou Neeltsje Bloemsteeltsje
Posthuma Bauke de Acrobaat Stienendam
Posthumus Jaap muzikant en typograaf Bierbúkje Westersingel Bonifatiusbuurt
Postma family de Bunnikers
Postma dames Snip en Snap / de Dikke en de Dunne / Lila & Pinka Achterom
Postma Gosling Gosse met un roek an 'e poat Achterom
Postma Jan winkelier Jan Poerlemans Wuttelhaven
Postmus Albert feeoppasser Bertus Mes Omme Koningstraat sat in het armhús
Postmus Beitske frou Beits met de Fluts
Postmus Fokke stoker gasfabryk Swarte Fokke Acht Salugheden
Postmus Jacob drankenhannel / kloklúder Jacob fan Mientsje Strobosserweg
Postmus Jan Jan fan Mientsje soan fan Jacob Postmus
Postmus Johannes Johannes Moard
Postmus Klaas Klaas Kiepekont
Postmus Mientsje Mientsje Tralala Strobosserweg frou fan Jacob Postmus
Postmus O de Minister
Postmus Wopke Witte Wopke
Postmus-Heeringa Eke Eke Wynbroek Dempte Hantumerfaart
Pranger Klaas Klaas Twaalf Uur
Pranger Yde Yde Trapjee
Prins Hendrik Hendrik Oogje
Prins Johannes Muike
Raadsma Dirk direkteur izerhannel de Dikke Menear Westerbolwerk izerhannel Raadsma war jarenlang festigd aan de Groate Breedstraat
Reeder Ale steenhouwer Ale Pook / Gladde Ale
Reenen Bouke van Bouke Skiter
Reitsma Jan transportbedryf Jan Fleurke
Riddersma H ut Beest
Rijpstra B Desibel
Rijpstra Jetse / Jitze los werkman Boere Jetse Legeweg toen de earste trein in Dokkum kwam, sei hij; "Su'n lokomotyf kon ik ok wel make, maar de armtakke hef ik nòg nyt in ut hoofd…"
Rijpstra Jitse Boere Jitse
Rijs Age van Flip de Fluiter Koekebakkerssteeg
Rijs Auke van Auke Fladderrok / Groate Auke  Koekebakkerssteeg
Rintjema Jelte werkte bij Jehabe = JH Boorsma Jelte Knoop Lange Oasterstraat
Rintjema Tjeerd winkelbediende bij Groenveld Tsjead Bokje de Dam
Rintjema Wiebe reisger Ronner kleding Wiebe de Dromer / Lange Wiebe  Hanspoarte
Ro(h)ling Bernardus logementhouder Fliegende Floai Karrepad was un Dútser; in syn logement sliepen de Poepen faak dy't hier kwamen om mesyk te maken.
Ronner skilder Keetje Kootje Anjelierstraat
Ronner frou Bezige Bij
Ronner Arjen drankenhannel Arjen Lip Hoogstraat
Ronner Arjen timmerman Arjen Klets Anjelierstraat
Ronner Arjen J manifakturier Arjen Lap Vleesmarkt
Ronner Dirk boekhouwer Van der Werf Openraam Singer soan fan Feike
Ronner Feike Dzn skoenmaker de Mensaap / Feike Blaumodder Breedstraat had rolpens in ut suer
Ronner Freerk nachtwachter, plysjeman de Boomotter Parksterbolwerk plysje Ronner war belast met ut toesicht op de Bolwerken en plantsoenen.
Ronner Geert herenkapper Geart met de sabelhouw Butterstraat
Ronner Geert werknemer wasserij P & A de Beer de Kleine Dominee Westersingel Parksteeg
Ronner Geert pottebakker Geart Snuifje Stienendam
Ronner Geert Skele Geert
Ronner Haagtske Habbekoekepé Wuttelhaven
Ronner Igle / Jaggele barbier Igle met 'e Prikke Koaningstraat
Ronner Jacob knecht bij drankenhannel Nauta Jaap Snuifje Stienendam was troud met Geeske en sei altyd: "Ik werk altyd fergees."
Ronner Jan skearbaas Jan Tweeklep / Snelfuur Breedstraat
Ronner Jan Frederik barbier / skearbaas Jan Pet Gasthússtraat
Ronner Johannes Abe Roetsie / Abbe Foetbal soan fan Jaap Ronner
Ronner Kees Parksteeg Keesje Nathals Westersingel soan fan Jaap Ronner
Ronner Klaas Azn manifakturier Groate Klaas Legeweg
Ronner Nanne caféhouder Nanne Neut Oranjewal soan van Arjen Klets
Ronner Pé Pé Kostekoek Wuttelhaven
Ronner Pieter Jzn barbier Pieterke Knip Waagstraat
Ronner Sietske Schaafsma- Siets met ut buusgat / De hannen in de bûse Moalensteeg naast Jacob en Sibbel
Ronner Sikke Jzn NS ? Koppie/ De Kop fan Jan Ronner Gasthússtraat
Ronner T skoenmaker Feike Blamodder
Ronner T de Boomotter
Ronner W Keetje Kootje
Ronner Willem barbier en skilder Willem Kwast Bonifatiusbuurt
Ronner Willem skilder Kasje Lakker Anjelierstraat
Ronner Willem Willem Koets
Ronner Willem Willem Roei
Rooling limonadefabrikant un fleske Rooling, un fleske Houwling Stienendam limonade noemden ze un flesje Houwling
Roos Douwe de Douwe Ienarm
Roosma Geert bas muzikant Geert Hoempa Lange Oasterstraat
Rosema Daniel Kroeme Daan Kereweer
Rosema Jan werknemer gasfabryk Jan Lanteerntrekker
Rosema Jan Jan Tiente
Rosema Pietsje Pietsje Pack de Winter Parksteeg frou fan Sjoerd Rosema
Rosema Sjoerd arbeider / pakhûsknecht Sjoerd Hoempa / Sjoerd Kracht Parksteeg / Hogepol
Rosier Jacob los werkman Japik Nuttert Stienendam broer fan Sibbel
Rosier Pieter Pieter Rug
Rosier Sibbel straatwiedster Geiteknibbel Stienendam suster fan Jacob
Rozema Anna Framboaske Wuttelhaven later Bonifatiusbuurt
Rozema Chris ferfmaker bij Tilkema ferfhannel Roaie Chris Stienendam
Rozema Jitze Lange Jitze en Dikke Doet Bonifatiusbuurt Myn fader fertelde mij froeger: "Dat was ok wel wat fanmòrgen op 'e Hogepol. Staat Lange Jitze op 'e stoep bij dokter Houtsma te skriemen... Hoesu? fraag ik. Hij kon nyt bij de bel, sei fader." As jonkje loofde ik dat ok nòg en fader mar lache natuerluk.
Rozema Leo Poepetje Dik Brouwerssteeg
Rozema Oane gemeentearbeider Oane met de framboazeneus Frijfòchten Waltsje
Rozema Tabe groenteman Tabe Joe / Tabe Roets Vlasstraat
Rozema Take Take Joet
Rozema-Oberman Pietsje Pietsje de Winter Koaningstraat suster fan Tjip Oberman
Rozendal Anne Douwe levertraanferkoper Anne Douwe de Ouwe Westerbolwerk
Rozendal frou fytsemaakster bij Geertsma Koaningintsje fan Paesens
Rozendal Willem de Ziener Westerbolwerk soan fan Anne Douwe Rozendal
Runia Klaas sr. Klaas Koalraap Bonifatiusbuurt
Sadelaar Piebe Piebe Kedoes
Sannes A straatfenter Toon Boerke Stienhouwerssteeg
Schaaf Jan Jan Roebel
Schaaf P Burgemeesterke
Schaaf Sjoerd Azn de Baron Altenastreek
Schaafsma weduwefrou Trien Búsgat
Schaafsma family / schoanmakers Burgerskoal Feger & Blikje Wuttelhaven Marijke & ...
Schaafsma Anne sigaremaker Tante / Keke Bob soan fan Marijke Schaafsma
Schaafsma Hendrik werkman Hendrik Wever
Schaafsma Hendrikus winkelier Rikus Peerdewurst Westersingel
Schaafsma Jan werknemer Tuininga Hogepol Klontsjekistje / Jan Tante Sietske Werkte ook bij Sipkes in de asyn. Soan fan Feger en Blikje
Schaafsma Jan pakhúsknecht Jan Kroade Wuttelhaven
Schaafsma Kees skoenmaker Cor en Dientje
Schaafstra Stijn Stijntje Hup Wuttelhaven
Schelwald J de Gummy Kikkert Breedstraat woande earst bij ut slúske an de Rondweg / Ale Rothschil met Trijn
Schelwald Lies Lies Lús
Schoneboon dokter Dokter Kalotje Breedstraat
Schoonebeek de Sultan
Schotanus plysjeman Bulderbak Legeweg
Schouw Abraham van der peteroalyferkoper Colijn Kereweer werd woest at men 'Colijn' teugen him sei
Schouw Albert van der sjouwerman Bettus Mesomme Karrepad
Schouw dames Van der de Pony's Dongeradyk
Schouw van der Bet Abrams Bet / Abrams Bel Kereweer frou fan Abraham van der Schouw
Schregardus frou Framboaske
Schregardus Doede Doede Stove
Schregardus Jan boekhannelaar, omroeper Jan met de beard / Stok op de bel / Jan Scharrel / Jan segt ut foart
Schregardus Steven beurtdienst Koopmanswelvaren Steven Nachtpit soan fan Jan Schregardus
Schregardus weduwe A Butterfroutsje Lelywaltsje
Schuringa Lachende Liefde
Schuurer, Piet plysjeman Piet Brom
Sijtsma peteroalyferkoper Arme Lears Achterom sat in armhús
Sijtsma Albert arbeider sigarefabryk Deli de Heuker Gasthússtraat soan fan Jan en Tsjitske. Sat altyd an syn broek te hijsen
Sijtsma Jan en Lieuwe arbeiders Twa heiten ien mem Gasthússtraat troud met Tsjitske Braaksma. Naast un tiental kynders woande der ok un broer fan Jan – Lieuwe – bij hun in.
Sijtsma Jelle monteur Jelle Skeef Nekje
Sijtsma Jitze Jitze de Geit Gasthússtraat soan fan Jan en Tsjitske. Prate wat nuver.
Sijtsma Klaas de Swatselpot Gasthússtraat soan fan Jan en Tsjitske
Sijtsma Lijtse Lijtse Kwitaensje
Sijtsma Sijke Bline Sijke Marktstraat
Sikma A Upke
Sinnema H timmerman de Slijmbal Waagstraat
Sinning Willem Kievit Tapmelk / Willem Tapmelk sat in ut armhús
Sipkes Douwe eigenaar Végé Douwe Mús Strobosserweg
Sipkes H E grossier Pa Hes Butterstraat
Sliep family Hiep Hiep al weer un Sliep Foarstreek
Slijfer Johannes Kas Keutel
Sloterdijk Nanne súkerwerker Nanne Moai Wear / Eeuwige Knik Hoogstraat
Smits family Swart Izeren Potsje Hellingpad lagen met un skipke an de Streek.
Soesbeek Koperen Ketel Oudemanssteeg later Oastersingel
Solte de Soete susters Westersingel
Spaanstra skipper de Watertreder Kleindiep lag met syn skip in ut Kleindiep en ging op un sondag naar de kerk, wêr't de dominee un moaie preek hield over Jezus dy't over ut water liep. Bij syn boat ankommen sei er teugen himsel: "Wat Jezus kin, kin ik ok!"
Spoelstra Germ hannelaar Neissneuper
Spriensma Albertus busondernemer Dikke Bertus Syn fader noemde him: Mient fan ut asland. Naar Kanada emigreard.
Spriensma Willem de Bolle Altenastreek
Sprietsma Antsje frou Antsje Poes
Sprietsma Jan werknemer Boorsma-Wijngaarden Papegaai / Kleine Jan
Sprietsma L groentehannelaar Kekke / Skele Lubbert Stienendam
Sprietsma Lammert groentekar, fiskar Lammert Knikkebol kon syn hoofd nyt stil houwe
Sprietsma Marten Marten Lears
Sprietsma Mient gemeentereinuger Foar de kont, achter de stront
Stavorinus Hendrikus de Bloate teugenover Groene Krús
Stavorinus Jan brugwachter Kakadosius Suderbolwerk
Stavorinus Rikus kroeghouwer fan de Doofpot Rikus Krúkjebroek / de Doofpot Aalsumerpoarte klanten seiden: "Nyt fertelle dat ik hier weest bin; doën ut maar in de Doofpot!"
Steenaarts Cornelis groentehannelaar Cornelis Spin Stienendam Woande op hoek Moalensteeg. Toen ie thús de kast openbroken had en ut geld fersopen, ging ie met de paraplu op foar de deur sitten met de woarden: hier wacht ik de bui mar af.
Steensma Afke Afke Kalkstamper Strobossersteeg
Steensma Oeds werkman Fader Nero Oranjewal
Steensma Siebe hannelaar lompen en metalen Siebe Fod / Mozes was un Jeude Koaningstraat
Steensma Ytje de Kouwe Koaningstraat dòchter fan Siebe Steensma
Steiger Yme radiozaak, winkelier Yme Kont / Yme Koot / Yme Kloat / Yme Lul Kleine Oasterstraat hoek Kleine Breedstraat
Stellinga Govert masjinist Govert Vlap Hantumerpoarte
Stelma Chris winkelier Chris, Kras, Donder Breedstraat
Stienstra Koene sigaremaker Lange Koene wurde in de oarlog deur de jas skoaten
Stienstra Koene Koene Snoek
Straatsma Tjeerd skoalmeester de Bekketrekker de Franse skoal
Straten Hinke van koekfenter Hinke Knypkoekje Koaningstraat speelde klarinet bij ut Dokkumer musykkorps
Straten Sieds van boekhouwer / reserve luitenant Isolatybreker (IB) / George Kassian Legeweg pionier fan ut Friese ferset fanút ut 'Kleine Kantoarke'. Koaningin Wilhelmina noemde him 'de oude Tippelaar'.
Suurmond List & Bedrog Aalsumerpoarte (?) tegare met Pander
Talsma Aebele masjinist Aeble Bafke Oastersingel
Talsma Lolke / Machiel skoalmeester Roaie Giel Halvemaanspoarte
Teringstra Marijanne Janneke Snert Hoogstraat troud met Harm Wouda
Terpstra Coba ferkoopster Asjelie Hoogstraat
Terpstra dames kwekers de Bevers Rondweg
Terpstra Ette boekhouwer Tûfke Lyceumweg
Terpstra Germ banketbakker Germ Sprits Breedstraat
Terpstra Jan banketbakker Jan Skeet Breedstraat
Terpstra Jelle touwferkoper van Hacquebord Jelle Touw Koarenmarkt
Terpstra Lubbert plysjeman Lucas Zes Parksterbolwerk 1916-1926
Thorbrugge opperwachtmeester marechaussee Rooie Opper Legeweg 1920-1930
Tilkema dames Hoedsje Winkel de Drie Sneetjes / de Kamelen Breedstraat dòchters fan Tjeerd
Tilkema Tjeerd ferfhannelaar Utknepen Sitroën Breedstraat
Tilstra S klearmaker Amice Puimsteen Keppelstraat
Timmermans Jaap boekhouwer ANOZ Jaap fan 't Kinderuerke
Timmermans Jan ferslaggever Friesch Dagblad Jan Been / Jan Zwaai Koaningstraat tevens timmerman
Timmermans Jan Bzn pakhúsknecht Jan Poepetsjedik Liobastraat
Tjepkema Jan sigaremaker Jan Tureluur Achterom
Tol Gosse bakker, koster hervormde kerk de Honnegiseler Hoogstraat
Toornstra Albert groentehannelaar Swarte Appie Gasthússtraat
Toornstra Alfred klompehannelaar Alfredo de la Mancha Stasjonsweg
Toornstra Alle Alle Rotskild woanboatsje inne gracht Toen er deur de Woudpoarte foer, seiden de mannen fan de sociëteit teugen mekaar: "Fan wy is dat rommeltsje? Dat siest tòch wel, fan baron Rotskild de bankiersfamilie!"
Toornstra Dirk Koopman Dirk Joadsje Butterstraat soan fan Gerrit Toornstra
Toornstra Durk Je mutte se mear proeve Koaningstraat
Toornstra Frederik slager Freeke Fet, Freeke Fat / Peke Fet Breedstraat bij de Waag
Toornstra frou Jakkeltsje Púmstien
Toornstra Geert kroegbaas, stadsreinuging Geert Toerel, Geert Tuurlel Achterom teugenover ut Groene Krús. Syn soan was Roaie Klaas
Toornstra Gerlof Tzn kapper Gelf Dubbeltsje De Dyk
Toornstra Gerrit kastelein Gerrit Joadsje Butterstraat Gerrit hat un speulgoedwinkel en an de overkant un winkel in húshoudeluke artikelen, potten en panne en su. Se noemden hem su fanwege de handel. In de etalage stond un Jezus-beeldsje met de tekst: "Jezus in alle maten".
Toornstra Hidde fersekeringsagent Hidde Platkont De Dyk
Toornstra Jilles fellebloater Jilles de Bok Gasthússtraat
Toornstra Johannes brandstofhannelaar, turfskipper Johannes Snotneus De Dyk
Toornstra Klaas groentehannelaar Kleine Klaas Keppelstraat ferkocht ook fis, maar gyn ferse fis
Toornstra Klaas turfferkoper Klaas Reutel De Dyk
Toornstra Pier sr. brandstofferkoper Pierewaaier Stienhouwerssteeg
Toornstra Siebren Fleesia / Pe Sinning
Toornstra Tjip brandstofferkoper Tjip de Lange Stienhouwerssteeg
Toornstra Tjip groentehannelaar Blauwe Tjip Gasthússtraat
Toornstra Wiebe brandstofferkoper Wiebe Snotbongel / Wiebe Bakboard Suderbolwerk
Toornstra Wiebe Wiebe Kluutskiter
Torensma Klaas de Ribbert
Torpstra Sietse banketbakker Sietse Taart, Sietse Roomsnor Hoogstraat
Torpstra Tom Soëte Tommy Breedstraat
Trien Trien over de hoed Woudweg ze sprong over haar hoed foar 1 cent met de rokken omhoog
Tuinen Grietsje van  frou Kieketsje
Tuinen van family Twa heiten ien mem Dansskoalsteeg later Bonifatiusbuurt. Frou Van Tuinen was Grietsje of Kieketsje.
Tuinen-de Vries van Maaike frou Sapke met ut burd
Tuininga dames Renske / Ted/ Sapke de Drie Maagden Hogepol
Tuininga mefrou Mottige Mie Oastersingel droeg altyd bontjassen. At dominee bedankte foar de gift in de kolleke, dan ging se staan en knikte; konnen se siën dat sij dat was.
Tuininga Koene Koene Seebaers
Vaart Sjoerd van der koopman Sjoerd neus in de wind / de Sterrewichelaar Breedstraat
Veen D van der pianohannelaar t Urgeltsje / Mok Je Mar Seggen Waagstraat
Veen Freerk van der Freerk Hearing
Veen Geert van der brandstofferkoper Skipper Aktyf Oastersingel syn frou wurde Sneeuwwitje noemd
Veen Geert van der klompemaker Geert Klomp Achterstreek
Veen Germ van der Germ Fyts Hoogstraat
Veen Meindert van der winkelier Meindert Kachel Vlasstraat Hoogstraat. Ferkocht o.a. kachels
Veen van der peteroalyferkoper Nappes Foarstreek
Veen van der frou Sneeuwwitje
Vellema Frans Frans Nathals / Oalykoaning Vleesmarkt woande in de 'Gouden Hand'
Vellinga Iede Iede Trapjé
Vellinga Jan B&W fakturist de Sketser Kloastersingel
Vellinga Pieter peteroalyferkoper Dikke Pieter Kloastersingel
Venema / Visser Ritske ? Ritske Goddeloas
Viersen G fisser Bevie Haantsjerit
Viersen Hieke Flieberige Hieke Bolwerksteegje frou fan H. Viersen
Visser fertegenwoarduger Hakje bij Erven Brouwer
Visser hoedeferkoper Poephakke Hoogstraat
Visser dominee de Profeet
Visser family de Duimelots / de Duimelooten Wuttelhaven t Hooghús of armenhús
Visser Ale Ale Boet
Visser Ale Ale Boarst
Visser Ant frou weduwe Johannes Manke Ant Keereweer Manke Ant woande op ut Keereweer, later in Dockaheem. Se war de weduwe fan Johannes Visser. Hij werkte bij de gemeente.
Visser Auke arbeider stadsreinuging Auke Poes Bonifatiusbuurt
Visser Auke sjouwerman Auke Briesum / Auke Bealig Markt syn frou Siebrig Haantsje
Visser Auke Auke Iisbear
Visser Auke Jzn werknemer bij Raadsma Auke Pinkel Dempte Hantumerfaart
Visser Bernard turfskipper Bernardus Beerske
Visser Eatse melktapper / feehannelaar Eatse Sigaar Parksteeg op'e hoek
Visser Eibert Eibke Pikpot Bij ut swembad
Visser Freerk Freerk Hop
Visser frou Antsje Kreupele Ank Antje Bam Bonifatiusbuurt frou fan Auke Visser
Visser Gerrit turfskipper Manke Gerrit Kleindiep
Visser H H Visser met de hak Hoogstraat
Visser Heetse Heetse Sigaar Parksteige
Visser Hendrik Aukes winkelier Hendrik Aukes Waagstraat
Visser Hermanus kaaswinkelier Manus kyk de kaarten na Hogepol woande naast het kantongerecht, later Op de Fetze
Visser Hotze plysjeman Hotze Tipelstok war troud met suster fan meester Cnossen
Visser J los werkman Duimelot Bij 't Hooghús
Visser J en K skippers de Pypkemannen broers
Visser Jan sjauffeur VBB Jan Rosko
Visser Jan Azn Jan Pakkie Dempte Hantumerfaart
Visser Jan Hermannus slager Jampie Hanspoarte Ut war un klein mantsje. Hij har syn eigen slagerij an de Hanspoort.
Visser Jilke Jilke Bot
Visser Johannes Jehannus Mud
Visser Klaas Klaas Pypke Wuttelhaven
Visser Limme turfskiper Limme Punt
Visser Nakke ? Nakke Bears
Visser Pieter moalenaarsknecht bij Van de Wint Gekke Pieter moalen stòn bij Aalsum
Visser Riekle turfskipper Swarte Riekle Kleindiep
Visser / Venema Ritske ? Ritske Goddeloas
Visser Roel patatbakker Roel Patat Kleine Breedstraat
Visser Roel groenteboer Skele Roel Koarenmarkt Roel was su ferskrikeluk skeel, hij sag met syn linkeroog in syn rechterbúse
Visser Siebrich frou Siebrich Haantsje
Visser Sietse Sietse Peard
Visser Sjoeke / Sjouke timmerman Sjouke Lieger Stasjonsweg
Visser Sjoerd aardappelhannelaar Sjoerd Kracht Legeweg
Visser Teake postboade Teake met de tas Bonifatiusbuurt
Visser Walle / Wieger ? Sam Waagstraat soan fan Auke en Antsje
Visser Willem Willem Koets
Visser-Toornstra Els Dikke Els Halvemaanspoarte dòchter fan Kleine Klaas. War troud met Pieter Visser
Visser-van der Werff Hinke Hinke Leut Hanspoarte
Vlasma Cornelis winkelier Klapsigaar Breedstraat
Vlasma Hendrik Roaie Hendrik Vlasstraat
Vlasma K fersekeringsagent Kukidrok Vleesmarkt
Vlasman Hendrik Hendrik Nok Nok
Vollmer M H manifacturier potrikak, kippedrift Hoogstraat
Volmer G timmerman en aannemer Baas Poep Nauwstraat at der ien fan syn mannen poepe moest, dan stonden der meteen nòg un paar stil, dus dan riep er: Eén poepe, dan allemaal poepe!
Vos Tjeerd de sr. wernemer firma Van der Werff Ouwe Baas
Vries Albertus de klearmaker Bertus de Blazer Vlasstraat
Vries Anne de Anne ien Arm
Vries Anne de Anne Stienbil
Vries Auke de timmerman bij de Gemeente Auke Asbak Koaningstraat
Vries Berend de winkelier Bean Pypke Kleine Breedstraat teugenover postkantoor
Vries Eelke de musicus / schoorsteenveger/ dansmeester Eelke Solist / Eelke Kok Kok Vlasstraat achter de gymnastiekzaal
Vries Frederik de Luie Frederik
Vries G de de Likker
Vries Gabe de stadstimmerman Gabe Flerkje
Vries Geert de skipper Roaie Geart
Vries Geert de Dove Naddes / Nardus Koaningstraat luste ok graag un borreltsje
Vries Geert de Dikke Geert
Vries Geert de Roaie Geert
Vries H de melkboer / family de Kippetjes Achterom teugenover ut Groene Krús
Vries Herman de Pilske Hogepol soan fan deurwaarder
Vries Jaap de boekhouder bij Raadsma Piefke Mockemastraat
Vries Jan de arbeider bij Fortuin Lange Jan Moalensteeg
Vries Jan de súkerbakker bij Fortuin Jan Piest Oastersingel maakte foar de Sinterklaas sukelade pispotsjes met un mantsje of un froutsje der op.
Vries Lammert de boer Lammert skiët se Skoalstraat
Vries Lieuwe de Kleine Dove Lieuwe Wuttelhaven
Vries Lieuwe de learaar boekhouden Lord Wanhoop Nauwstraat raadslid, wethouder, directeur distributiekantoor. Soan fan Simen en Trien
Vries Lieuwe de Lieuwe Pypke
Vries Nanne H de timmerman Nanne Poepflip Westerbolwerk
Vries P de Dollekamp
Vries Pier L W de sjauffeur-monteur Pinto Vlasstraat hij speulde in 1927 met Dokkum om het kampioenskap teugen Achdoeth, un joadse klub út Leeuwadden. Hun beste speuler was Pinto, mar die wurde halverwege de wedstryd doar Pier met un bunbreuk ut sikenhús inskopt. De rest fan de wedstryd wurde Pier deur de Dokkumers anmoedugd met: "Hup Pinto!"
Vries Seaske de Seaske Drankorgel Hellingpad
Vries Sietze de arbeider Sietze met de tuutlippen / rubberlippen Legeweg
Vries Simen de groentekoopman Simen Pypke Nauwstraat
Vries Sjoerd de boekhouder Sjoerd Drooggatsje Altenastreek
Vries Tiete de snoep- en klompeferkoopster Tiete Wâlgeld Keppelstraat inde ut wâlgeld fan de skepen bij de Woudpoarte
Vries Trien de groentehannelaar Simens Trien Nauwstraat frou fan Simen de Vries
Vries-van der Woude Griet de winkelier Skele Griet Woudpoarte
Vrij H de Stamper
Wagenaar Jelle seilmaker Jelle Touw Legeweg
Wageningen Petrus van textielhannelaar Petrus Pech Keppelstraat
Wal Hielke van der learaar Roaie Hielke Woudweg
Wal Jelle van der Lange Jelle Skapedykje
Wal Sijke van der Sijke Slik Gasthússtraat frou fan Tjip Toornstra
Wal van der learaar kristeluke Mulo Pinda Hoedemakersweg learaar in foarmalug Nederlâns-Indië weest
Weg Jantje van der dienstboade bij J Brouwer Hussie Jantsje Westerbolwerk
Werf A van der Abram de Snieder
Werf Abraham van der scheepstimmerman Abraham de Smeder Noarderbolwerk
Werf Auke Lzn van der eierhannelaar Auke Tok-Tok / Auke Struif Hogepol / Oostersingel speelde in de mandoline club / ging met eierstruif bij de bakkers lâns
Werf D G van der strykgeldskriver Dirk Sukelade Bronlaan hij sei: "Geef mij mar sukelade!"
Werf Doet van der húshoudster Swarte Doet suster fan Willem fan der Werf
Werf Iem van der Tante Iem Nauwstraat hoek
Werf J van der Johannes Huss
Werf Jacobus Azn van der Kleine Kobus / de Trompetter Altenastreek
Werf Jacobus Lzn van der krúdeniersbediende de Roffelaar bespeelde un trommel
Werf Jan van der skoalmeester Meester Jan Hellingpad blauwe maandag skoalmeester weest, dêrna op gemeente-sekretary
Werf Jan van der Jan Transvaal
Werf Johannes van der meubelmaker Johannus Kus(ke) / Johannes Húske /Jochem op dakje Bonifatiusbuurt / Oranjewal
Werf Lena van der Lena met de snor Hogepol
Werf Lieuwe van der koster geriffòrmearde kerk Ouwe Hihi Westersingel
Werf Minne van der Minne Breibroek
Werf Romke van der slager Swarte Romke / Lachende Romke Kleine Breedstraat
Werf Sietse van der Sietse Túntsjebloem
Werf Willem van der eigenaar scheepswerf Willem Roei Westersingel
Werff Alie van der Mooie Atsje
Werff Auke van der organist Auke Pingel Westersingel Hoedemakersweg
Werff Durk van der timmerman Houtene Durk / Houtene Rollade Westersingel
Werff frou van der Smolten Butter / Butterjuf Waagstraat frou fan Joh. J. fan der Werff
Werff Grietsje van der frou Grietsje Kniepkoekje
Werff Hanna van der Abrams Hanna Karrepad frou fan Abram van der Werff
Werff Jacob van der wijnhannelaar Jacob Biervatsje Keppelstraat
Werff Jan van der koopman Koopman / Kees de Weerwolf
Werff Jan van der Jan Kanjer / Jan Kankers Nauwstraat hoek Legeweg
Werff Jan van der timmerman / strykgeldskriver Jan Transvaal Stasjonsweg / Spoarstraat het in Transvaal werkt
Werff Jogchum van der timmerman Sloppe Jochem / Kroeme Jogchum Suderbolwerk
Werff Johan van der hoedewinkelier Hoed, Pet en Klomp Waagstraat
Werff Lieuwe van der koopman in eiers Lieuwe Klontjekistje / Lieuwe Klontsje Hogepol
Werff Lieuwe van der Lieuwe Toan
Werff Roelof van der timmerman Roel Plankje
Werff van der frou fan de hoedewinkelier Smolten Buter / Buterjuf Waagstraat
Werff van der family Abram & Sara
Werff van der family Jochem & Antsje Brei
Werff van der Sara
Werven Petrus van Peke Achterstraat
Westerlaan Harm Harm Loerum
Westerlaan Ties Ties Fleugeltsje
Westra Lange Luther
Westra frou Bonna Sera
Westra Anne stuurman Anne in balans Westersingel
Westra Bote klearmaker Bôte Piest Keppelstraat
Westra D plysjeman de Tsaar Legeweg ok wel: de Caar
Westra Douwe sigaremaker Douwe Prúm Wuttelhaven
Westra Fokke Fokke Skuit
Westra Freerk Freerk Oompy Woudpoarte
Westra Gosse foerman Gosse Kedsje / Gosse Bet / Gosses Luut / Ut Peerd / Gosse Briekbek Oasterstraat
Westra Jetze Suertsje Oasterstraat
Westra Klaas de Bleu Band Koe / Met de Wonderkoe / Klaas Halfmingel Woudpoarte ok wel Lange Klaas. Fader fan Lolke Westra
Westra Lolke hondekoopman, skilleboer Skele Lolke / Skele Loulierus Woudweg teugenover tramstasjon
Westra Luut foerman Gosse Luut
Westra Pieter eierhannelaar Kukeleku Koaningstraat
Westra Teake stadsomroeper Dikke Teake Keutel / Pa Westra / Pa Keutel Anjelierstraat
Wiegersma Arnoldus boer Noldus de eineknuppeler Over de Ee
Wielinga Dirk Dirk Ufo Birdaarderstraatweg sag altyd Ufo's
Wielinga Gradus Gradus Sok Oudemanssteeg later naar Leeuwarden
Wiemers Jan limonadefabrikant, drankhannelaar de Leeuw fan Dokkum Anjelierstraat Nederlâns kampioen biljarten
Wiersma frou Bombas Oastersingel frou fan Klaas Wiersma
Wiersma G skoalmeester Meester Joad Spoorstraat
Wiersma Hedzer peteroalyhannelaar Hedzer de Oalyman Legeweg woande bij de Bontebrug. "Der is mar ien dy't oans rêde kan, dat is Hedzer de oalyman!"
Wiersma Jaap garagehouder Skele Jaap Kleine Breedstraat garage in Lange Oasterstraat
Wiersma Jan Jan fan Blauwe Sake Waagstraat soan fan Sake Wiersma
Wiersma Jan pakhúsknecht bij Rozendal Jan Lears Oranjewal pakhúsknecht bij de familie Boswinkel op de Koarenmarkt. Gesegde fan Bos: "Jan geef mij gau myn learsen aan; ik wil op frijersfoeten gaan."
Wiersma Jan arbeider bij Fortuin Jan Súkerbakker Radbodesstraat
Wiersma Jan melkboer Jan Yogurtpoat Stienendam
Wiersma Jan Bline Jan
Wiersma Jan Jan Roebel
Wiersma Klaas Dikke Klaas / Klaas Pypke Oastersingel Boekhouwer by Slagerij Feenstra
Wiersma Pieter Swarte Pieter Foarstreek
Wiersma Pieter Pieter Dêdus Camphuysenstraat
Wiersma Riekele Dolle Riekle fader fan Jaap Wiersma
Wiersma Riekele J organist Riekle Orgel Kleine Breedstraat
Wiersma Sake horloazjemaker Blauwe Sake Waagstraat
Wiersma Sjoerd ? Skapekop
Wiersma Wijbe Szn Sonnekoaning Waagstraat soan fan Sake Wiersma
Wijbenga Jelle boekdrukker Jelle Oalykoek / Manke Jelle Oastersingel Camphuysenstraat
Wijbenga Oene stoker koophannel Oene Schúwer Oastersingel
Wijnants Albert skoenmaker Albert Floai Oudemanssteeg
Wijnants Pieter groentehannelaar Pieter met ut lamme hantsje Moalensteeg
Wijnberg Harm Harm Olijfje Camphuysenstraat
Wijngaarden Pieter reisger Kakstoeltsje / Pieterke Spoarterrein Legeweg
Wilkens Robert muzikant, los arbeider Robbert Spier trok langs de deuren met syn mandoline en song: "Ik soek un meiske". Woande in woanskipje an ut Padsje, Robbert en Antsje Poes. At er geld was, dronken se jeneverF.
Wint Eeke van de Eeke Bas
Wint Gerrit van de Gerrit Storm
Wint Jilles van de houthannelaar de Buffel Stasjonsweg had houtsaagmoalen bij Aalsum
Wint Walle van de houthannelaar Lange Walle Stasjonsweg had houtsaagmoalen bij Aalsum
Wip D de de Swarte
Wip Durk werkman Stront Wip Stienendam
Wip Hillebrand sjouwerman bij Oberman de Swarte Koaningstraat
Wip Johannes de Negenfinger / Lot fertrokken naar Amerika
Wip S súkerbakker / soan fan Hillebrand Witte Hillebrand
Witteveen C Tateblib
Witteveen Janneke Janneke Snert Karrepad
Witteveen Oene ijsbaan kontroleur Oene Tateblip Moalenbuert war meestal driekwart fan 'e dag in 'e oaly en woande achter de ULO bij ut pakhús fan G. Rozema
Witteveen W opperman Tiententelogy, pyste met un bogy sat in ut armhús
Wouda Anne stalhouder Anne Hup Hogepol
Wouda Berend melkventer Bean Kwek / Kroek Koarenmarkt
Wouda Harm winkelier in pòrselein de Ganzedokter Hoogstraat ferkocht ok staatsloaten. Troud met Maryanne Teringstra, Janneke Snert
Wouda Menze Azn stalhouder met peerd en koets Roaie Menze /  Menze Kwek Markt later autoferhuurbedryf
Wouda Menze Bzn rijwielhannelaar Menze Strohoed Koarenmarkt
Woude Auke van der los werkman Auke Pyfke Koaningstraat
Woude Foeke van der Foeke Knyn
Woude J van der Kobus Knyntsje
Woude Kobus van der Kobus Knyn Gasthússtraat
Woude Mieke van der Mieke Poes suster fan Auke van der Woude
Woude van der smid Soa Su Wat Achterstreek
Woude Yde van der Yde Trapke / Yde Trapjé / Yde Plof Strobossersteeg / Achterom
Wüst Cl klompen Pilo Keppelstraat
Wüst L Kyndermagasyn
Ytsma Tjeerd Tjeerd Armoe / Tjeerd Omoe / Tjeerd Koe  Geldeloazesteegje
Yzinga Willem winkel, koopman Willem Jasje / Willem Rikketik Kloasterstraat Halvemaanspoarte
Zandbergen B koekjeferkoper Bello de Koekjesman Koarenmarkt / Wuttelhaven
Zandstra Thomas postboade Thomes en Saapke Kleine Oasterstraat
Zeijlinga Govert brugwachter Govert Flap Hanspoarte
Zeilmaker Abe vleeshouwer Abe Roetske Gasthússtraat
Zeilmaker Albert Albert de Snoade Strobossersteeg
Zeilmaker Jeppe Jeppe Weetje
Zeilmaker Sape pakhúsknecht Sape Grint
Zeinstra H de Rijke Jongeling
Zeyl Thom útgever Nieuwe Dockumer Courant Thom en Ik Stasjonsweg
Zijlstra nachtwaker de Crabbedraaier oud koloaniaal
Zijlstra mejuffrou de Drie Gratieën Westerbolwerk dòchter fan Anne Zijlstra
Zijlstra frou Roaie Sip
Zijlstra Albert los werkman Albert Kabinet / Deits Jarig Koaningstraat
Zijlstra Albert de Hospus
Zijlstra Anne timmerman Anne Kintsje Westerbolwerk Patrimoaniumbuurt
Zijlstra Berend broadbakker Bean Kuch Lange Oasterstraat
Zijlstra Doederius olieslagersknecht Doede Plesier Moalensteeg op de oalymoalen in de Koekebakkerssteeg. Gaf foardrachten in de kroeg fan Rut.
Zijlstra Drewes koopman Drewes zag de duvel dansen Westersingel
Zijlstra Durk boekhouder Dikke Durk Woudweg
Zijlstra Elzert timmerman Slome Elzert Kloastersingel
Zijlstra Freark Jzn súkerwerker Tatie a Dyer Stienendam
Zijlstra G skipper Dove Jochum
Zijlstra J de Krabbedraaier
Zijlstra Jan werknemer bij Bergsma Jan fan Swaantsje met de kroade / Pysemem Westersingel 50 jaar in de binderij bij boekhannel Bergsma. Wurde ok wel Pysemem noemd.
Zijlstra Jan Hollânse Jantsje / Koanings Jantsje soan fan Romke Zijlstra
Zijlstra Jan Dreves bezorger Jan met de kroade Koekebakkerssteeg
Zijlstra Jelle feehannelaar Jelle Touw Kleine Breedstraat
Zijlstra Jeppe stroopferkoper Jeppe éh, éh
Zijlstra Jochem Jochem Droeg Brea
Zijlstra Jouke feedriver fellepakhús Toornstra Jouke Ymer Stienendam
Zijlstra Jouke sjouwerman bij Fortuin Jouke Kegel Skermesweide
Zijlstra M learaar de Mummy / Bromfyt Birdaarderstraatweg
Zijlstra Pieter fenter / fisferkoper Pieter Tod / Pieter Fisk Karrepad
Zijlstra Rein plysjeman Houten Hand / de Kameroalifant hij had hele groate hannen en hoefde as plysjeagent gyn wapen te dragen, want elkeneen wist at je problemen maakte, kregen je un tik fan agent Houten Hand.
Zijlstra Romke bargefanger /slachter Ramkema Parksteeg / de Streek / Zoutsteeg
Zijlstra Sibbeltje Roaie Sip dòchter fan Romke Zijlstra
Zijlstra Sietse hulp-plysjeman Sietse Houtene Sabel Altenastreek
Zijlstra Sietze knecht bij Raadsma Sietze Broadsje Westersingel
Zijlstra Simon werkman Lange Siemen / Simon was troud met Sibbeltsje Rosier en toen er doad ging, mochten je foar un dubbeltsje komme te kiken
Zijlstra Swaantje Pine in 'e holle Westersingel
Zijlstra Sytze brandstofhannel Sytze Poatsje Bolwerk
Zijlstra Trijntje snoepwinkelierske Nienke Snoep Hoogstraat
Zijlstra Wiebe Lange Wiebe
Zijlstra Willem graanpakhúsknecht Willem Panne werkte in ut graanpakhús fan Van der Werff
Zijlstra Willem Willem sonder Bloed Skermesweide
Zijlstra Willem sjouwerman Schipper Bloatshoofd
Zijlstra Wouter winkeltsje Wouter Bloempot Legeweg
Zijstra C Moekes Jonkje
Zijstra J Elk redt um sels
Zijstra P Folkert U
Zijstra Pieter Pieter Skimer
Zijstra Sibbel ? Dikke Sibbel
Zijstra Sietse Sietse Droel
Zondervan Ulbe melkrider Ulbe Blauwkop Skapedykje drinker
Zoutman Socrates
Zwaag Lammegien / Greta van der Greta Gurbe / Marlene Dietrich Parksterbolwerk / Parksteeg frou fan Sake van der Zwaag
Zwaag Sake van der kaasmaker Roaie Sake Noarderbolwerk later Bonifatiusbuurt
Zwaagstra Cor Skeluge Cor Legeweg met donkere bril
Zwart Frans moalenaar Luie Frans
Zwart Pieter Skele Pieter Keppelstraat
skipper / los arbeider Siebren Jas wurde ferrotte kwaad at se him achterna songen: "Siebren, Siebren trek us an myn jas, Siebren sei: dou kinst ferrekke. Magst nyt an myn jaske trekke, Siebren, Siebren trek us aan myn jas!"