An disse pagina wurdt nòg werkt. Bekyk ut later nòg un kear.

DOKKUMER DICHTERS & SANGERS

Warner B. Banga

mynstadsje

WERK

Adsje is de man
Bierbrouwe in Dokkum
Dit fan dat
Dou of jou?
Dokkumer Ee
Elf fonteinen
Ferskillende tiden
Klein meiske
Un leven fol ferhalen
Kouwe foeten
Ledige uren nuttig besteed
Leugenbank
Myn stadsje
Noardoast-Frysland
Oade an de stege
Seumer
Sinteklaas in Dokkum
Stilte
Su’n wonder
Teugenstelling
Un Granaet
Ut waait!

Johanna Buwalda-Korfmaker

Dokkum
De Trekskuit
Feest
Mooi Dokkum
Wa wit net wêr’t Dokkum leit?

Tiete Douma-de Vries

IMG_4335 (1)

De klokken fan Dokkum
De leugenbank
Dokkum fan mien kienderjaren
Fers foor oude Dokkumers om utens
Hulde an Dokkum
Loflied op’e Bontebrug
Myn kleine stad
Oans bolwerken
Oans Stienendam
Snoepwinkeltsje
Uut ut leven fan Lubbet met’e muzen
Weest ut nog wel ju?
Wete jimme ut nog?
Winterherinneringen foar oude Dokkumers
Winter in Dokkum
Woensdagmiddag in Dokkum

F.J. Postma

Dokkum

W. Timmermans

Ut ABC fan oud-Dokkum

Sytse van der Werf

Sytse van de Werf
Hamme Hos  
Feurbij  
De Ebenhaëzer  

Bauke van der Woude

Un taal dy’t ferdwynt