Maarten de Granaet

Je mutte mar hoare wy’t seit, mar wat mut ik noch sêge? Alle superlativen binne al foarbijkommen en doar de ether slingerd. De Omrop had fier dagen un lijfstriëm ferbinding met onderin beeld op un witte balke de moaiste teksten: de waterkoaning, de sterkste man fan Frysland, ge-wel-de-naar, bikkel en topper. Ja, un Olympys kampioen, dan bin je wel fan un andere orde: boven-mênselek! Tweehonderd kilometers water…

En wat war ut un heppening op ut Kleindiep! De meulen draaide en de skoalen hadden alle kynders juichfrij geven en naar de kant fan’e Ee stuurd – ut war ok feulste warm in skoal trouwens – want suksuwat make je mar ien kear in je leven met. Mar bovendat: wij sien al jarenlang skaatsers, fytsers, boatjemênsen, motorriders, ouwe auto’s en roeiboaten foarbij kommen, mar dat je in drie en un halve dach even laans de elf steden swemme, dat war noch nyt earder fertoand. Disse man is un foarbyld foar jong en oud: un doarsetter. Geef noait op!
Foarech jaar had Maarten ut ok al us probeard, en oké, toen war Dokkum un stad te fear, mar oans respekt war der nyt minder om. Ik bin laatst naar ut ‘op-handen-gedragen’-monumentsje in Burdaard fytst en toen war ik al stuk… Swemme wil ik wel, mar allinnech at ik in ut water fal en dan su gauw mogelek naar de kant!
En ut gyng noch hard ok. Ik docht hij skiet straks su onder de Syl doar en fergeet ut hele kearpunt. Had er moai un stukje met de Dokkumer granaet opswemme kinnen. Wat? Maarten is un granaet! Maarten is dè Granaet!

We hewwe allemaal wel ien of mear ‘geliefden’ dy’t wij kwytraakt binne aan de k-sykte en su raakt Maarten oans allemaal. We foele oans ien met him en wij bewondere syn gefecht; hope dat we ok su sterk weze kinne en krekt as Maarten overwinne en dan de streep op de Bonke hale. Wat un foarbyld! Dêrom musten alle skoalkynders fan Dokkum langs de Ee sitte te juichen: Maarten bedankt! Der binne blokkeerfriezen en juichfriezen, mar ok skenkfriezen. Nyt fergete, want dêr gaat ut om: NL70RABO0321549333 ten gunste fan de Stichting Maarten van der Weijden Foundation. Wy nyt skenkt, mut ok nyt juiche.

Dit jaar kin der trouwes noch mar ien ‘Sportman fan ut jaar’ wurde: Maarten de Granaet!

Wilstou reageare? Da ’s moai, mar in ut Dokkumers graach! Myn grammatika is ok nyt perfekt en dou hest ien foardeel: der is gyn faste nòrm foar ut Stads, dus skryf su’st dou praatst!