Un nije foardeur

Siderius fynt ut moai om su nou en dan even naar de politike beslommeringen te siën en te lústeren. En omdat Kollum mij feuls te fer fytsen is, siën ik dat op ’e tillevisy. Prate kinne se dêr wel.
Kwam er un presentaasje fan un nij te bouwen brug bij de Jumbo foarbij: blykt de Aalsumerpoart ineens de foardeur van de binnenstad te wezen! Is daarmet de Woudpoart un achterdeurke wurden? Dat sille se in de Wouden leuk fine; se foele sich dêr de laaste tyd toch al achtersteld: mutte se nou dus òk nog doar de achterdeur naar Dokkum.

Bij dy presentaasje hadden dy lui van de gemeente òk mar even een meulen op de Van Aitzemadwinger tekend. Dat staat wel aardeg nou? Dat ut allemaal hard ferandere kin, blykt mar wear. Un paar jaar leden hadden un stel enthoesiastelingen ut plan maakt en presenteard om wear een standerdmeulen op ’e Hanspoortdwinger del te setten. ‘Gyn sprake fan!’ sei de gemeente. ‘Past nyt op dy moaie historyse bolwerken.’
En nou teugen dyselde historyse bolwerken un nijerwetsege brug bouwe? Seker net su ’n één at se laast bouwd hewwe over ut Groatdiep. Ok fan niks naar nergens. Dêr mutte de farende toeristen òk wear wat langer wachte om in de binnenstad te kommen.

Sil su ’n brugje 100.000 ekstra mênsen de binnenstad in krije? Het seker weer su ’n duur burootsje bedacht… Sil ik jim us wat sêge? At je mear mênsen in ’e stad hewwe wille, mutte je se wat te bieden hewwe. Gratis en foldoënde parkearrúmte: prima, maar feral gastfrijhyt, bliide middenstanders dy ’t de mênsen wat te biëden hewwe en un skoane en kreaze binnenstad. Dan komme de mênsen fanself, met of sonder brug.

Alhoewel ik faak even un rontsje om ’e bolwerken kuier, bin ik der nou toch even spesjaal naar toe gaan. Even keken en ut is su, dy parkeargaraazje is gyn gesicht. Mar dat wisten we òk al fanaf ut moment dat se ’m bouwden. Dus slope dat ding! En geef Titus un moai netsjes parkearterrein op ’e gron. Niks halfferdypt, niks halfferhoogd: kost feuls te feul geld.
As ik dan dêrna naar de Jumbo lopen bin en naar oanze moaie binnenstad kyk, dan dink ik: su snel mogelijk over de Aalsumerpoart de stad in; ik rúk de koffie al! En misskien denke dy 100.000 mênsen dat dan òk wel…

Nou hewwe dus òk al un stel historyse klupkes út Dokkum der wat fan fonnen. Ut sille úteindelijk wel weer útgebreide praetsessies wurde en der sil nog wel feul water door ut Diep strome, foardat der un beslút nommen wurdt.
Wat mij betreft, blyft dy brug bij un praatsje en un plaatsje. En met wat geluk houwe de stikstoffen en de pfva’s de bouw van dy nije brug nog jaren teugen.

Siderius